اناهلل و اناالیه راجعون

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بدینوســیله رحلت مادر عزیــز و بزرگوارمان حاجیه خانم مهوش جدلی(فاطمی)رااعالممیکنیم. به همین مناسبت مراسم ترحیم روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 از ساعت03:81 الی02 در مسجد نور واقع در میدان دکتر فاطمی برگزار میگردد. خانوادهفاطمیوسایربستگان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.