دربارهعوارضساالنهخودرو

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

احمد نادري- در میــان پیامکهاي دریافتي، پیامکي مبني بر پرداخت عوارض خــودرو توجهام را جلب کرد. البته پرداخت عوارض خودرو در هر ســال طي مهلتهاي تعیینشده موضوع تازهاي نیست ولي سوالي که هر بار برایم مطرح بوده، این است که چرا برايفرش،مبلمانودیگراقالمقیمتيزندگي چنینعوارضيراوضعنکردهاند؟واگربهمنزله نوعي مالیات بر دارایي است که این امر نیز در حیطه اختیارات و وظایف وزارت امور اقتصادي و دارایي است.

پاسخيکهميتوانبراياینموضوعتصور کرد یقینا به استفاده و بهرهمندي خودرو از فضاهايایجادشدهوبهاصطالحمعابرعمومي (بزرگــراه، خیابان، کوچــه )...و برمیگردد. چنین توضیح و توجیهي را باید پذیرفت ولي این پرسش مطرح اســت که چرا این حق برخورداري براي اغلب خودروها یکسان نبوده و بنا بر ارزش قیمتيشان تفاوتهاي فاحشي دارد؟ آیا براي خودروهاي گرانقیمت، حریم و امنیت بیشتري در این معابر برقرار شده یا مجددا مطرح ميشــود که مگر این عوارض مالیات بر دارایي است؟

معیار کوچــک یا بزرگ بــودن خودرو (شخصي یا جمعي) و کامیونها که فضاي بیشتري از معابر را اشغال کرده و بعضا به علت وزن زیادشــان به زیرسازي و آسفالت معابر آسیب بیشــتري ميرسانند ميتواند دلیل قانعکننــدهاي براي دریافت عوارض باالتر از آنهاباشدوليتفاوتقیمتخودرواگرچهحتي سالیان مدیدي است به عنوان معیار قلمداد و عملشده،نميتواندچندانموجهوقابلهضم باشد.اززاویهايدیگرچنانچهبخواهیمموضوع آلودگيهواواهمیتحفظمحیطزیسترادر قبال آالیندگيهاي ناشي از تردد خودرو در معابر شهري و به ویژه کالنشهرها بسنجیم، به این باور ميرسیم که خودروهاي با قیمت بیشترکهیقیناازکیفیتباالترينیزبرخوردارند نسبت به خودروهاي قدیميتر و ارزانتر نقش کمتري در این آلودگي را دارا هســتند که این نیز اســتدالل دریافت عوارض بیشتر از خودروهايگرانقیمتترنسبتبهخودروهاي ارزان، فرسوده و قدیميتر را مردود ميکند و ميطلبد تا قانونگذاران در این رابطه دقت نظر بیشتريداشتهباشند.

بر اساس شــیوه جاري، عوارض ساالنه خودرو را شهرداريها دریافت ميکنند و سوال قابل طرح این است که بسیاري از خودروهایي کهعمدتادرشهرهاترددچندانيندارندوطي مسیرشــان براي جابهجایي مسافر یا حمل بار بین شهرهاســت چرا باید این عوارض را پرداخت یا اینکه چرا به شهرداريها بپردازند؟ خب اگر این عوارض با توجیه و استدالل استفاده خودرو از معابر درونشهري یا جادهاي باشد، علياالصول بخش قابلتوجهي از این عوارض سهم ادارات کل راه در استانهاي کشور خواهد شد.

شاید به نظر برسد موضوع کمي پیچیده شده یا اجرایي کردن این برنامه مستلزم انجام اصالحات الزم در معیار و شیوه دریافت عوارض از خودروها و تقســیم آن براي شهرداريها و ادارات راه شده و مشکل و غیرممکن به نظر برسد. ولي در واقع چنانچه در موضوعات مطرحشده قبلي دقت کافي شود، راهحل همه موارد فوق تحتالشعاع و تابع میزان تردد ساالنه خودروها در معابر بوده و لزومي براي دستیابي به کیلومترشمار آنها نیست چراکه میزان ســوخت خودرو ميتواند معیار مناسبي براي تعیین مســافت یا مدت زمان برخورداري آنهــا از امکانات مورد نظر (معابــر) یا زیانهاي زیستمحیطيشان باشد.

کافي است در راستاي اجراي برنامه مبلغ 200 ریال را به عنوان عوارض کرد خودرو به نرخ سوخت (بنزین یا گازوییل) اضافه نمود و به جاي دریافت مستقیم عوارض ساالنه از تکتک خودروها، منبعد شــهرداريهاي هر شهر و منطقه و ادارات راه در استانها این عوارض را از جایگاههاي سوخت در حوزه استقرارشان بر اســاس میزان فروش آنها وصول کنند. البته گفتني است مثال با احتساب مصرف روزانه 10 لیتر براي خودروهاي ســبک، ساالنه مبلغ 730 هزار ریال دریافت خواهد شد که در حال حاضر نیز اغلب خودروهاي موجود در کشور (از جمله پراید، پژو، سمند )...و عوارضي به همین میزان یا کمتر پرداخت ميکنند.

بدیهي است در صورت اجرایي شدن این روش مزایاي متعددي را به شرح ذیل شاهد خواهیم بود:

-1 پرداخت عوارض براي هر خودرو به تناسب میزان تردد در معابر و تعدیل براي خودروهایي که کمترین تردد را داشته و شاید استفاده چنداني از آنهانميشود.

-2 عدم اجحاف به خودروهاي با کیفیت باالتر و مصرف سوخت کمتر (با هر ارزش و قیمت) که در مقایسه با خودروهاي پایینتر در شرایط فعلي تاوان برتر بودن و کیفیت خود را ميپردازند.

-3 وضع و دریافت عادالنه و منطقي عوارض از دارندگان خودرو.

-4 تشویق و هدایت مالکان و خریداران در جهت کنترل و انجام تعمیرات ضروري خودرو یا انتخاب خودروهاي با مصرف سوخت کمتر.

-5 ســوق دادن سازندگان خودرو به سمت تولید خودروهاي با کیفیت باالتر و ارتقاي ســطح کیفــي خودروهاي در دست ساخت.

6-پایینآمدنمیزانمصرفسوختو کاهش بار آلودگي ناشي از مصرف آنها.

-7 بهرهمندي و برخــورداري وزارت مسکن، راهوشهرسازي (ادارات استاني) با توجه به پراکنش جایگاههاي سوخت در استانها و شهرهاي کشور از این عوارض.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.