افزایش امیدواری به رفع حصر

کاهش تدریجی محدودیت ها تا عید؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاســی- چندی اســت که وضعیت محصورین نسبت به قبل شرایط بهتری دارد و به نظر میرسد ادامه این روند حتی موجب رفع حصر شود. خیلی از بزرگان کشور معتقدند که ادامه حصر موجب برهم خوردن وحدت ملی میشود و این به نفع کشور نیست اما این در حالی است که هنوز عدهای دیگر بر ادامــه این روند اصرار دارند و معتقدند خبری از رفع حصر نخواهد بود. رســول منتجبنیا بارها با انتشار توئیتهایی به اخبار مربوط به رفع حصر واکنش نشان داده بود، گفته میشود بعد از آن وی به همراه محسن رهامی، دو تن از چهرههای سرشناس اصالحطلبان با رهبر معظم انقالب هم دیداری داشتند و بعید نیست یکی از اهداف اصلی این دیدار فراهم کردن شــرایط الزم برای رفع حصر باشــد. البته این رفع حصر بعد از سخنان شمخانی رنگ واقعیتری به خود گرفت. او در خصــوص آخرین وضعیت پرونده حصر گفت که تصمیم اتخاذ شــده در خصوص ایجاد گشایش در وضعیت آقایان کروبی، موســوی و خانم رهنورد بــه صورت تدریجی در حال انجام اســت.بارها علی مطهری و مصطفی کواکبیان نیز از ایجاد تسهیالتی برای محصورشدگان سخن گفتند و از رفع تدریجی حصر ابراز امیدواری کردند. باید گفت که نمایندگان مجلس و فعاالن سیاســی بیش از رییسجمهور که رفع حصر را یکی از وعدههای انتخاباتی خود قرار داده بود برای رفع این محدودیتها تالش کردند. حسن روحانی در کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری ۶۹ و قبل ار آن، بارهــا وعده رفع حصر را مطرح کرده؛ وعدهای که تاکنون عملی نشده است اما اعضای کمیته رفع حصر فراکسیون امید به فعالیت خود برای رفع حصر ادامه میدهند. آنها طی دیدارهایی که با رییس قوه قضاییه داشتند از گرهگشایی این گره کور ابراز امیدواری کردند هر چند ممکن است این تالشها و به دنبال آن درز برخی اطالعات منجر به رفع حصر در مدت زمان کوتاه نشود اما باید از صحبتهای اخیر تعبیر گشایشی داشته باشیم. گشایشی که با بستری شدن چندباره کروبی در بیمارستان و اعتصاب خشک او برای بیرون رانــدن نیروهای امنیتی از خانه خود موجب تحرک تازه برای تالش در جهت رفع حصر شــد.اما دیروز خبری منتشر شد مبنی براینکه امکان دیدار مهندس موسوی و زهرا رهنورد با دختران، نوهها و همسرانشان فراهم شده است.

عضوکمیتهرفعحصرفراکسیونامیدمجلسبابیان اینکه از یک هفته قبل دختران، نوهها و همسرانشان میتوانند با مهندس موســوی و زهرا رهنورد دیدار کنند، نسبت به انجام مالقات سایر بستگان در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد. قاســم میرزایینیکو، در پاسخ به سوالی در مورد برخی شنیدهها در خصوص رفع محدودیتهای در مسیر مالقات اعضای خانواده میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با آنها اعالم کرد: از حدودیکهفتهگذشتهتاکنونمحدودیتهایمالقات برای مهندس میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد رفع شده است. وی افزود: پیرو رایزنیها و دیدارهایی که برخی مسووالن مربوطه با مهندس موسوی داشتند، به این جمعبندی رسیدند که دختران، نوهها و همسران دو دختر مهندس موســوی و خانم رهنورد بتوانند با آنها بهطور عادی دیــدار کنند. نماینده اصالحطلب مردم دماوند در مجلس خاطرنشان کرد: بر این اساس، خانواده موسوی درصورت تمایل میتوانند با حضور در منزلایشانباآنهادیدارکنندوخوشبختانهمحدودیتی در این راستا وجود ندارد و احتماال بهزودی نسبت به درخواستی که در مورد مالقات سایر اعضای خانواده و بستگان با آقای موسوی و خانم رهنورد مطرح شده بود، اقدام شود.عضو کمیته رفع حصر فراکسیون امید مجلس در این رابطه توضیح داد: مهندس موسوی اخیرا با ارائه اسامی تعدادی از بستگان خود، خواستار مالقات با آنها شده بود که هماکنون پیگیریهایی در این رابطه انجام میشود و امیدواریم این مهم نیز بهزودی محقق شود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین در پاســخ به سوالی در مورد دیدار چهرههای سیاســی با مهندس موسوی گفت: البته در رابطه با مالقات چهره سیاسی یا مقامات مسوول هنوز بحث خاصی مطرح نشده اما به نظر میرسد رفع محدودیتها برای مالقات با اعضای خانواده، میتواند مقدمهای خوبی باشد. میرزایینیکو در پایان تصریح کرد: خوشبختانه تالشهای دوستانی که در بخشهای مختلف اقدام کردند، در آستانه تحقق است و به نظر میرســد این تالشها اندکاندک در حال به نتیجه رسیدن اســت. این اتفاق خوشایندی است و جامعه نیز همین انتظار را داشت.اما یک عضو دیگر کمیته رفع حصر فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با اشاره به گشایشها در مورد وضعیت محصورین، گفت که انشاءاهلل محدودیتهای محصورین تا عید کمتر خواهد شــد.غالمرضا حیدری با اشاره به اخباری که نزدیکان به محصورین مبنی بر کاهش محدودیتها برای دیدار با آنها منتشر کردهاند، اظهار کرد: ما امیدوار بوده و هستیم که رفع حصر به مرور برداشته شود. هر چه به عید نزدیکتر میشویم انشاءاهلل محدودیتها کمتر خواهد شد به طوری که اقوام و دوستان نزدیک محصوریــن به راحتی بتوانند بــا آنها مالقات کنند. وی با بیان اینکه کاهش محدودیت مالقات فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را شنیده است، گفت: ما گشایشی در این وضعیت میبینم. ما از مدتها پیش که به دیدار روسای قوا و دبیر شورای عالی امنیت ملی رفتیم،امیدواربودیمکهبهسمتکاهشمحدودیتهای حصرپیشمیرویمالبتهبایدحوصلهداشتهباشیم.این نمایندهمجلسادامهداد:مهمتریندلیلشایناستکه حاکمیتبهایننتیجهرسیدهکهادامهحصردرراستای منافعملیکشوروحاکمیتنیستلذاتدابیریبهخرج میدهنداگرچهدیرشدهاستاماهمینکهدیرترنشده جای تشکر دارد. این عضو فراکسیون امید مجلس در پایان گفت که به رفع حصر کامل محصورین امیدوار است.علیرضا رحیمی در گفتوگو با «جهان صنعت» درخصوصاحتمالگشایشوضعیتمحصورینگفت: هرچه موضوع رسانهای شود کار برای کمیته رفع حصر سختتر میشود لذا پیشبینی ما این است که انشاءاهلل به زودی حصر برداشته میشود ولی فضایی هماهنگ شده میان نمایندگان و اعضای کمیته رفع حصر شکل گرفته تا در این خصوص به نتیجه دلخواه برسند.پروانه سلحشوری نیز در گفتوگو با «جهان صنعت» گفت: کمیته رفع حصر پیگیر به نتیجه رســیدن وضعیت محصورینهستندضمناینکهمننیزخوشبینهستم تا در راستای منافع ملی این موضوع حل شود. وی تاکید کرد: اکنون شرایط دیدار فرزندان با محصورین در هر زمانی امکانپذیر شده این در حالی است که قبال این شرایط مهیا نبوده. سلحشوری تاکید کرد: با توجه به این تسهیالتی که برای محصورین قرار داده شده روند به سویی میرود که شاهد رفع حصر خواهیم بود اما خارج از اراده دولت برای کمک به رفع حصر باید اراده در راس نظام نیز برای حل این موضوع وجود داشته باشد.بههرحالشرایطموجودنشانازگشایشوضعیت محصورین دارد. انتظار جامعه از دولت و حاکمیت نیز این است که این مساله هر چه زودتر حل شود، البته این مســاله مختص دولت نیست و بخش مهمی از آن مربوط به حاکمیت است. برخی از تندروها هنوز نمیخواهند تنشزدایی در عرصه داخلی صورت بگیرد و امید دوباره در داخل کشور به وجود آید اما آنچه که مهم و اساســی است، منافع ملی کشور است و اینکه اجازه داده نشود که برخی از تندروها صحنه سیاسی کشور را تغییر داده و به افراطیگری بکشانند. ضمن اینکه تحقق این وعده روحانی به دولت کمک زیادی میکند تا برنامههای خود را به صورت پایدار پیش ببرد. تنشزدایی در عرصه بینالمللی زمانی محقق میشود که جامعه با از بین رفتن برخی از فضاهای امنیتی به ثبات و آرامش درونی برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.