رای مجلس به کلیات بودجه ۷۹ فراکسیونی نبود

Jahan e-Sanat - - News -

در رای منفی بهارستاننشینها پارلمان به الیحه دولت باید به نقــش مخالفان دولت و نارضایتیهای سیاســی توجه کرد. برخی نمایندگان، دولت را در ایجاد تعامل موثر با مجلس ناموفق میدانند و بر این مبنا، نارضایتی خود از این موضوع را در مخالفت با کلیات الیحه بودجه نشان دادهاند؛ نمایندگانی که اینبار فارغ از فراکسیونهای حامی یا مخالف دولت عمل کرده و نارضایتی خود را ابراز کردهاند، هرچند این دسته میتوانند بخش بسیار کوچکی از مخالفان کلیات الیحه بودجه را تشکیل دهند. به هرحال ارزیابی ۰۲۱ رای مخالف مجلس به کلیات الیحه بودجه۷۹ نشان میدهد نمایندگان مجلس در این موضوع فراکسیونی عمل نکردند.

بهگزارشایسنا،سهفراکسیونسیاسیمجلسیعنیفراکسیون نمایندگان والیی، مســتقلین و امید پیش از بررسی بودجه در مجلس در جلسات متعددی این موضوع را مورد رسیدگی قرار داده بودند اما نهایتا هیچکدام به شکل فراکسیونی در این زمینه عمل نکردند.

بهرام پارســایی سخنگوی فراکسیون امید در این باره گفت: اعضای فراکسیون امید صبح روز یکشنبه پیش از آغاز جلسه علنی مجلس برای بررسی کلیات بودجه تشکیل جلسه دادند و تعدادی از دوستان در مخالفت یا موافقت با کلیات اظهارنظر کردند. نهایتا جمعبندی این شد که با وجود انتقادات و ایرادات، با کلیات موافقت شود و پیشنهادات اعضا در بررسی جزییات اعمال شود. وی افزود: البتهجمعبندیفراکسیوندربارهموافقتباکلیاتبودجهدرجلسه مجمع عمومی صورت نگرفت بلکه جلسه شورای مرکزی بود و این باعث شد حتی تعدادی از اعضای فراکسیون به عنوان مخالف کلیات صحبت کردند و تعدادی هم به کلیات رای ندادند. نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه برخی اعضای فراکسیون امید انتقادات جدی به کلیات بودجه داشتند، گفت: به نظر میرسد اعضای فراکسیون این موضوع را سیاسی ندیدند که بخواهند به صورتتشکیالتیعملکنند.سخنگویفراکسیونامیدخاطرنشان کرد: شاید هم دلیل دیگر این بود که نقدهای دوستان وارد بود و نمیشد صددرصد از بودجه دفاع کرد بنابراین نمیتوانستیم همه را قانع کنیم که به صورت تشکیالتی رای بدهند.

مهرداد الهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین نیز در همین رابطه، گفت: فراکسیون مستقلین پیش از جلسه علنی مجلس تشکیل جلسه داد و کارشناسان مرکز پژوهشها هم توضیحاتی دربــاره بودجه ارائه کردند اما شــرایط جوی و ســختی عبور و مرور به دلیل بارش برف باعث شــد تعداد بسیار کمی از اعضای فراکسیون در این جلسه حضور داشته باشند و ما نتوانستیم نظر آنها را داشته باشــیم. وی اضافه کرد: ما در مورد کلیات بودجه فراکسیونی عمل نکردیم چراکه امکان دریافت نظرات اعضا فراهم نبود لذا تصمیمگیری جمعی انجام نشد و هر کس بر اساس نظر خود عمل کرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشــاره به نظرات متفاوت اعضای فراکسیون مستقلین درباره کلیات بودجه، اظهار کرد: فکر میکنم فراکسیونهای دیگر مجلس هم به صورت فراکسیونی به کلیات بودجه رای ندادند در واقع این رای جناحی و سیاسی نبود و اگر قرار بود رای جریانی باشد اتفاق دیگری میافتاد. الهوتی با بیان اینکه تصمیم واحدی در فراکسیون مستقلین برای مخالفت یا موافقت با کلیات بودجه وجود نداشــته، تصریح کرد: به نظر میرسد فراکسیونهای دیگر مجلس هم مخالفت یا موافقت را به اعضا تحمیل نکرده بودند.

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی نیز با اشــاره به انتقادات جدی اعضای این فراکســیون به چارچوب بودجه، گفت: ما طی جلســات متعددی با حضور کارشناسان و مسووالن از جمله آقای نوبخت اشکاالت را مطرح کردیم اما همچنان اشکاالت به قوت خود باقی بود البته کمیسیون تلفیق تالش کرد اصالحاتی انجام دهد اما همچنان ایرادات جدی به بودجه وارد بود. نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: ما بنا نداشتیم به کلیات بودجه رای فراکسیونی بدهیم اما بحثهای کارشناسی در فراکسیون انجام شد و نهایتا هم موضع فراکسیونی در این باره نداشتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.