دستورالعمل استفاده از منابع مالی خارجی تهیه شود

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اول رییسجمهور در جلسه بررسی موانع و مشکالت استفاده از منابع مالی خارجی در پروژههای مهم با اعالم نهایی شدن ۲۱ میلیارد دالر فاینانس در دوران پسابرجام، به نوبخت، کرباسیان و سیف دستور داد دستورالعمل نحوه استفاده از منابع مالی خارجی برای طرحهای اولویتدار را تهیه کنند.

اسحاقجهانگیریفراهمشدنزمینهاستفادهازمنابعمالیخارجی(فاینانس) را از دستاوردهای برجام دانست و گفت: برجام دستاوردهای متعددی داشته که الزم است به نحو مطلوب به مردم اطالعرسانی شود.

وی با اشاره به گزارش نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی از آخرین وضعیت طرحها و پروژههای معرفی شده برای استفاده از فاینانس خاطرنشان کرد: الزم است کمیته یا کارگروهی برای تعیین طرحهای اولویتدار تشکیل شود و طرحها و پروژههایی که قابلیت و صالحیت استفاده از منابع مالی خارجی دارند را مشخص کنند.

وی از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانکمرکزیومعاونهماهنگیونظارتخودخواستدستورالعملوآییننامهای برای نحوه استفاده از منابع مالی خارجی برای طرحهای اولویتدار تهیه شود.

جهانگیری با یادآوری اینکه پروژههای مهم با استفاده از ۷۱ میلیارد دالر فاینانس از طریق چین در کشور در حال اجراست، افزود: عالوه بر این، در حدود ۰۳ میلیارد دالر دیگر موافقتنامه استفاده از منابع مالی خارجی از طریق چین و برخی کشورهای اروپایی به امضا رسیده که از این میزان، تاکنون ۲۱ میلیارد دالر نهایی شــده و بهزودی وارد مرحله اجرا و گشایش السی خواهد شد که این دستاوردها بخشی از دستاوردهای برجام است.

در این جلسه، محمد خزاعی، رییس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز گزارشــی از آخرین وضعیت طرحهای معرفی شده برای استفاده از فاینانس ارائه و اظهار کرد: بیش از ۹۲ میلیارد دالر موافقتنامه استفاده از فاینانس با طرفهای خارجی به امضا رسیده که از این میزان ۲۱ میلیارد دالر در حال طی کردن مراحل نهایی هستند و به زودی وارد مرحله اجرا خواهند شد.

براساس این گزارش برقی کردن راهآهن تهران- مشهد، برقی کردن راهآهن گرمســار- اینچه برون، احداث نیروگاه هرمزگان، فوالد گل گهر، کاغذ سبز خوزستان، بیمارستان سالمت برکت، نیروگاههای سیکل ترکیبی زنجان، المرد و آبادان، پاالیشگاه جاسک، فاز دوم پاالیشگاه آبادان و احداث بیمارستان ۰۰۲ تخت خوابی درمان ســرطان در کرج پروژههایی هستند که قرار است از ۲۱ میلیارد دالر منابع مالی خارجی استفاده کنند.

در این نشست وزیر نفت نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه برای اجرای پروژههای بخش نفت و پتروشــیمی از طریق فاینانس ارائه کرد و گفت: پروژههایی که در بخش نفت و پتروشیمی از فاینانس استفاده شــده است حدود ۲4 میلیارد دالر است که این رقم غیر از بخش باالدستی نفت است.

مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران هم گزارشی از خرید دو هزار واگن باری از طریق فاینانس و اقدامات انجام شده برای خرید شش هزار واگــن دیگر از طریق منابع مالی خارجی ارائه کرد و افزود: اقدامات الزم برای خرید شش هزار واگن جدید صورت گرفته و درحال پیگیری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.