همه مشکالت به کمبود منابع ختم می شود

واکاوی علل رد کلیات بودجه از سوی نمایندگان مجلس؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- الیحــه بودجه ۷۹ اولین الیحهای نیســت که از ســوی مجلسیون مورد مخالفت قرار گرفته باشــد اما تعداد مخالفان این الیحه داستان را به شکل دیگری تغییر میدهد؛ اینکــه عمال برنامههای دخل و خرج دولت بدون حساب و کتاب راهی مجلس شده و نتوانسته در برابر بهارستانیها از خود دفاع کند.

در ظاهر امر الیحه بودجه ۷۹ از لوایح سالهای گذشته متفاوت جلوه میکرد، به جهت آنکه دولت برنامههای خاصی را برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق آن دنبال میکرد اما گویی دولت تنها به اعالم مشکالت اقتصادی در الیحه بودجه اکتفا کرده و حساب و کتاب کار از دستش خارج شده است.

از همان روزهای ابتدایی تقدیم الیحه به مجلس، مخالفتهای زیادی با برنامههای دولت در بودجه ســال آینده صورت گرفت از جمله اینکه با وجود مثبت بودن حذف یارانــه افراد بینیاز در جهت بهبود معیشت خانوارهای کمدرآمد، نبود شفافیت در اجرای این طرح تعداد مخالفان را بیشتر کرد. با این حال تصمیم بر آن شد که بررسی این الیحه به درازا بینجامد تا بتوان به شکل قابل تاملتری به جزییات آن پرداخت.

در نهایت اما پس از بازنگریهای فراوان، کلیات بودجه ۷۹ با مخالفت زیاد بهارستانیها رد شد و دوباره به کمیسیون تلفیق برگشت. دلیل اصلی مخالفت با این الیحه به کمبود منابع مالی دولت برمیگردد. وقتی دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد، پس چگونه میخواهد بیکاری را از جامعه ریشهکن و بر چه اساسی میخواهد غبار فقر را از چهره جامعه پاک کند؟

با وجود مواردی که در جهت مخالفت با الیحه سال آینده بودجه از سوی مجلسیون اعالم شده، هدفمندی یارانهها، اوراق مشارکت، صندوق توسعه و حاملهای انرژی از مهمترین مواردی بودند که قابل تجدیدنظر و بررسی جدیتری است.

قرار بود بر اســاس بودجه ســال آینده دولت معیشت اقشار ضعیف جامعه را مورد بازنگریهای جدیتری قرار دهــد و با کمک به بهبود فضای اشتغال در اقتصاد، بتواند چتر حمایتی خود بر آنها را گستردهتر کند. از طرفی برای رفع فقر مطلق نیز بر آن شد تا با حذف یارانه ۳۳ میلیون نفر از اقشار بینیاز و دهکهای باالی درآمدی در جامعه، پولی که تا قبل از آن به دهکهای باالی درآمدی واریز میشد را به حساب دهکهای پایین درآمدی بریزد. حتی افزایش قیمت حاملهای انرژی را نیز در جهت کمک به بهبود فضای کسبوکار و اشتغال در صدر برنامههای خود قرار داده بود.

از طرفــی دولت بــه اندازه کافی با کســری بودجههایش دست و پنجه نرم میکند، به همین جهت انتشار اوراق مشــارکت بدون برنامهریزی میتواند بدهیهایــش را چند برابر کند و به این ترتیــب گامــی در جهت کاهش ایــن بدهیها نمیتوان برداشــت. به عبارتی دولت اگر بخواهد بدون برنامهریزی و بدون تعیین سقف خاصی برای انتشار این اوراق عمل کند، ممکن است در نهایت آنقدر بدهی باال آورد که به ورشکســتگی اقتصاد کشور منجر شود.

بنابراین نتیجه این شد که مجلسیون در خانه ملت نتوانند به جزییات ایــن الیحه رای مثبت دهند و از دولت بخواهند با تدبیر درست در دخل و خرجهایش برای ســال آینده، بتواند به گونهای شفافتر برنامههایش را ارائه دهد و پیچیدگیهای اقتصاد را بیش از این افزایش ندهد.

بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق روز گذشته نیز به نتیجه نرسید و قرار بر این شد که روز شنبه این الیحه مجددا مورد بازنگری قرار گیرد. داليل رد کلیات اليحه بودجه ۷۹ در این رابطه رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره علت رد کلیات الیحه بودجه توسط مجلــس اظهار کرد: رد کــردن الیحه بودجه به این شیوه اولین بار بود که اتفاق افتاد و بر اساس آییننامه، الیحه بودجه دوباره باید به کمیسیون تلفیق برگردد تا اصالحات الزم در آن انجام شود. تاجگردون با اشاره به اینکه رد کلیات الیحه بودجه علل متعددی داشته است که نوع نگاه اقتصادی و تحلیلی از جمله آن است، افزود: این یک تجربه و فرصتاستواینکهنمایندگانمجلسچنینکاری کردند نشاندهنده حساسیت آنان است.

وی تصریح کرد: باید از این فرصت استفاده و فرآیند قانونگذاری را در مجلس شورای اسالمی اصالح یا تکمیل کنیم. رییس کمیسیون تلفیق مجلس با اشــاره به اینکه روح کلی الیحه بودجه با روح کلی گزارش کمیسیون تلفیق، کمی تفاوت دارد گفت: شرایط زمان ارائه بودجه به مجلس با شرایط بررسی کمیسیون تلفیق دو زمان متفاوت و شــرایط خاص داشت و این موجب شد که روح کلی حاکم بر بودجه تفاوت نســبتا قابل توجهی داشته باشد.

تاجگردون با بیان اینکه تبصره 4۱ به موضوع هدفمندییارانههاوتبصره۸۱ بهموضوعحاملهای انرژی و اشتغال و تبصره ۵ درباره اوراق مشارکت و تبصره ۹۱ درباره مشارکت در اجرای طرحهاست و تبصره 4 مربوط به صندوق توســعه ملی است اضافه کــرد: در این موضوعات میتوان روح کلی بودجه را دید.

وی با تاکید بر اینکه در بحث هدفمندیها به طور شفاف باید گفته شود که آیا میخواهیم حذف کنیم یا نه گفت: نوع نگاه مجلس و دولت این است که هدفمندی حذف نشود. تاجگردون ادامه داد: نوعی ترس از اوراق مشارکت نیز وجود دارد بنابراین باید چارچوب کنترلکننده و سقف برای استفاده دولت از این اوراق تعیین کنیم و چند عامل کنترلی نیز در این زمینه داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در مورد جدول تبصره ۸۱ نیز دو نگاه وجود دارد که باید در کمیسیون تلفیق بحث شود؛ یک نگاه این است که دولت بر اساس اختیار خود و با سقف محدود عمل کند و نگاه دیگر این است که مصرف را هدایت کنیم و کسانی که بیشتر مصرف میکنند قیمت بیشتری را بپردازند.

تاجگردون افزود: امیدواریم کلیات الیحه بودجه پس از اصالحات رای بیاورد و اگر چنین نشــود بودجه یکدوازدهم تصویب خواهد شد.

کاهش ۰۲ هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۷۹ نیز اظهار کــرد: موضوع هدفمندی یارانهها و قیمتگذاری حاملهای انرژی در اولویت این کمیسیون برای بررسی دوباره الیحه بودجه قرار دارد.

علیاصغر یوسفنژاد با اشاره به بررسی الیحه بودجه ۷۹ در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با توجه به اینکه الیحه بودجه ۷۹ در جلســه علنی خانه ملت رد شد، بررسی این الیحه و رفع ابهامات و ایرادات نمایندگان نســبت به آن در کمیسیون تلفیق بودجه ۷۹ از سر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به اولویتهای این کمیسیون برای بررسی این الیحه، اظهار کرد: موضوع چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانهها در بودجه ســال آینده، چاپ و انتشار اوراق مشارکت، قیمتگذاری حاملهای انرژی و نیز نحوه برداشــت از صندوق توســعه ملی جزو اولویتهای کمیسیون تلفیق برای رفع ابهامات و ایرادات نمایندگان مجلس قرار دارد.نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسالمی گفت: سقف انتشار اوراق مشارکت برای دولت ۸۳ هزار و ۰۰۵ میلیارد تومان تعیین شد که قبال این رقم حدود ۰۵ هزار میلیارد تومان بود. همچنین سقف انتشار اوراق مشارکت برای شرکتهای وابســته به دولت و شهرداریها ۰۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد که با کاهش حدود ۹ هزار میلیــارد تومانی همراه بوده و در مجموع سقف اجازه انتشار اوراق مشارکت، در حدود ۰۲ هزار میلیارد تومان در راســتای توجه به نظرات نمایندگان کاهش یافت.

مخالفــت بــا حــذف ۰3 میلیون يارانهبگیر

عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز گفت: منابع یارانه نقدی در تبصره 4۱ به ۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و حجم فروش اوراق نیز به پیشنهاد دولت بازگشت. جبار کوچکینژاد با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی برخی تبصرههای الیحه بودجه سال ۷۹، اظهار کرد: قرار شد در تبصره 4۱ که مربوط به پرداخت یارانه به خانوارهاست، رقم۳۲ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و منابع آن از محل فروش بیشتر بنزین و مالیات برارزش افزوده بنزین تامین شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد حجم انتشار اوراق اســالمی نیز گفت: دولت در الیحه حجــم اوراق را ۸۳ هــزار و ۰۰۵ میلیارد تومان پیشنهاد داد که در کمیسیون تلفیق به بیش از ۰4 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود بنابراین مجددا رقم پیشنهادی دولت مبنا قرار گرفت. کم کردن فاصله اقشار ضعیف و غنی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اســالمی نیز اظهار کرد: یکی از جهتگیریهای خــوب بودجه، تالش در راســتای کاهش فاصله طبقاتی بود تا از سویی کسانی که درآمد بیشتری دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و کسانی کهحقوقکمتریدارندتقویتشوند،بنابراینفاصله بین اقشار ضعیف و غنی را کم میکرد.

احمد حمزهای درباره بودجه ۷۹ و با بیان اینکه کلیات بودجه بد نبود، افزود: یکی از جهتگیریهای خــوب بودجه، تالش در راســتای کاهش فاصله طبقاتی بود تا از سویی کسانی که درآمد بیشتری دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و کسانی کهحقوقکمتریدارندتقویتشوند،بنابراینفاصله بین اقشار ضعیف و غنی را کم میکرد.

نماینده شهرستانهای جنوبی استان کرمان در مجلس تصریح کرد: در بحث یارانهها نیز دولت این اختیار را داشت که دهکهای باال را که نیاز کمتری به دریافت یارانه را دارند، حذف کند و یارانه اقشار نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند، مقداری تقویت کرده و این مســاله یکی دیگر از جهتگیریهای خوب الیحه بودجه سال ۷۹ بود. وی بیان کرد: در زمینه اشــتغالزایی نیز اعتبارات خوبی در الیحه بودجه ۷۹ در نظر گرفته شده بود و امیدواریم با آموزش در بخشهایی که میتواند موتور توسعه کشور را حرکت دهد، سرمایهگذاری شده و اقتصاد کشور را سر و سامان بدهد.

نقش يارانه نقدی و قیمت بنزين در رد اليحه بودجه ۷۹

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی از نقش تبصرههای مربوط به حذف یارانه نقدی و افزایش قیمت بنزین در رد الیحه بودجه ۷۹ در مجلس گفت. محمدحســین حسینزاده بحرینی درباره علل رد شدن کلیات الیحه بودجه سال۷۹۳۱ گفت: علت مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات الیحه این نبود که جدول دیر تهیه شد زیرا جداول قبل از رایگیری در اختیار نمایندگان مجلس بود. وی افزود: مشکل را باید در مبانی نظری بودجه چه الیحه دولت و چه گزارش کمیسیون تلفیق دنبال کنیم.

حجتاالسالم والمسلمین حسینزادهبحرینی گفت: میتوان از رد شــدن کلیات الیحه بودجه درسهای خوبی گرفت و این برای دولت، کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس شورای اسالمی فرصت است.

وی با اشاره به اینکه دیدگاههای متنوعی درباره الیحه بودجه در میان نمایندگان مجلس شورای اسالمی وجود دارد گفت: درباره تبصرههای 4۱ و ۸۱ الیحه بودجه، کمیسیون تلفیق تبصره 4۱ را تقریبا بدون تغییر حفــظ کرد و تبصره ۸۱ را به طور جدی تغییر داد ممکن است برخیها به این علت به کلیات الیحه بودجه رای ندادند که تبصره 4۱ حفظ شده است برخیها هم ممکن است به علت اینکه بخش اول تبصره ۸۱ مربوط به حاملها حذف شده رای ندادند بنابراین نمیشود تحلیل واحدی از علت رای نیاوردن کلیات الیحه بودجه سال ۷۹ ارائه کرد.

رد شدن کلیات بودجه تصمیم خاصی در تاريخ مجلس بود

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: مباحث کالن و محورهایی که مطرح شده بود، باعث شد مجلس تصمیمی متفاوت از سنوات گذشته در تصویبالیحهبودجهبگیردوردشدنکلیاتبودجه تصمیم خاصی در تاریخ مجلس بود.

محمدرضا پورابراهیمی با اشــاره به رد شدن کلیات بودجه سال۷۹ در صحن علنی مجلس اظهار کرد: انتقادات و مباحث جدی در بحث بودجه ۷۹ وجود داشت و باید اصالحاتی صورت بگیرد. وی افزود: مباحث کالن و محورهایی که مطرح شده بود، باعث شد مجلس تصمیمی متفاوت از سنوات گذشــته بگیرد و رد شدن کلیات بودجه تصمیم خاصی در تاریخ مجلس بود. پورابراهیمی تصریح کرد: انتظار بود بتوانیم در الیحه بودجه، هم متنی که دولت داده و هم اصالحاتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده بود، رویکرد حل مشکالت اساسی و محوری جامعه و نظام اجرایی کشور همخوانی داشتهباشداماخیلیهامعتقدبودندبرایموضوعات اساســی در بودجه راهکار مناسبی دیده نشده و دغدغه مردم به قوت خود باقی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.