رایزنی بانکی ایران و سوییس

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کل بانک مرکزی در دیدار سفیر سوییس در تهران با ابراز خرسندی از روابط بانکی دو کشور خواستار همکاری بانک مرکزی و نهاد نظارتی سوییس در تسریع فرآیند صدور مجوز تاسیس شعب بانکهای ایران در سوییس شد.

به گزارش «جهان صنعت» و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این دیدار ولیاله سیف با بیان اینکه بانکهای ایران در چارچوب مقررات بینالمللی فعالیت میکنند و گامهای بلندی برای تطبیق با استانداردهای جهانی برداشته شده است، گفت: برنامه اصالح ساختار بانکها در دو زمینه «استاندارد کردن عملیاتبانکیوتطبیقبامقرراتبینالمللی»و«اصالحاستانداردهایحسابداری و نظارتی» در حال انجام است.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص اصالح اســتانداردهای حسابداری و نظارتی بانکهای ایران تاکید کرد: بانکهای ایرانی تحت ارزیابی کیفیت دارایی هستند و باتوجه به نتیجه بررسیها، برای هر بانک، برنامه اصالح ساختار خاص طراحی خواهد شد.

الیتنر، سفیر سوییس در تهران نیز ضمن ابراز تمایل به گسترش ارتباطات بانکی ایران و سوییس از تالش برای ترغیب بانکهای کشورش به منظور همکاری با بانکهای ایرانی خبر داد و گفت: برای توسعه همکاریهای بانکی الزم است تصویر شفافتری از نظام بانکی ایران در دست باشد و این نشست را میتوان مقدمهای برای این موضوع دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.