رشد ٠٣ درصدي تسهیالت خرید مسکن

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه سمینار بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۷۹ در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پرداخت تسهیالت مربوط به خرید مسکن به متقاضیان تا چهارم بهمنماه سالجاری ۰۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.ابوالقاسم رحیمی انارکی افزود: سال گذشته بانک مسکن برای خرید ۷۰۱ هزار واحد مسکونی در کشور تسهیالت پرداخت کرد، اما تا چهارم بهمنماه سالجاری این بانک موفق شده برای خرید بیش از ۲4۱ هزار واحد مسکونی تسهیالت پرداخت کند. وی اظهار کرد: از نظر مبلغ نیز میزان تسهیالت پرداختی بانک مسکن برای خرید تا چهارم بهمنماه در مقایسه با سال گذشته 4۵ درصد رشد داشته است.مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سال ۷۹ بیان کرد: بررسیهای ما نشان میدهد افزایش قیمتها در بازار مسکن در حدود نرخ تورم کشور خواهد بود و خرید و فروش مسکن نیز با یک روند تدریجی افزایش خواهد یافت.رحیمیانارکی با بیان اینکه برای پیشبرد برنامههای بانک مسکن یک سند راهبردی تا سال ۰۰4۱ تعریف کردهایم، گفت: استفاده از منابع مالی بازار سرمایه، توسعه بانکداری رهنی، انتشار اوراق حق تقدم و اوراق رهنی ثانوی و تالش در جهت توسعهای کردن بیشتر بانک مسکن از مهمترین راهبردهای ما در این سند ۵ ساله است.

وی هوشمندسازی پرداخت تسهیالت را از مهمترین برنامههای دیگر بانک مسکن اعالم و اضافه کرد: با هوشمندسازی پرداخت تسهیالت به متقاضیان بانک، در نحوه پرداخت تسهیالت به سهولت عمل خواهد کرد تا منابع مالی ما به نحوه مناسبی استفاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.