رشد درآمد ارزي بانك صادرات

Jahan e-Sanat - - News -

آمار فعالیتهای ارزی شبکه بانک صادرات نشان میدهد که سودآوری این بانک در بخش درآمدهای کارمزدی از محل ارائه خدمات متنوع ارزی به مشتریان داخل و خارج از کشور همچنان سیر افزایشی خود را حفظ کرده است.

به گزارش «جهان صنعت» و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، نســبت به سال ۲۹ جمع کل کارمزدهای دریافت شده در سال ۳۹ قریب به ۸4 درصد، سال 4۹ بیش از ۷۷ درصد، سال ۵۹ بیش از ۳۲ درصد افزایش را ثبت کرده است. جمع کارمزدها و درآمدهای خدمات ارزی بانک از این محل طی سالهای دولت یازدهم و ۹ ماه ابتدای سالجاری روند مثبتی داشته و از میزان قریب به ۰۳۹۳ میلیارد ریال در سال ۲۹ در سالهای ‪۵۹ 4۹، ۳۹،‬ و ۹ ماه ابتدای سال ۶۹ به ترتیب ۳۱۸۵ میلیارد ریال، ۶۵۹۶ میلیارد ریال، ۰۵۸4 میلیارد ریال و ۵۳۳4 میلیارد ریال رسیده و تداوم روند درآمدزایی در این بخش چشمانداز مثبت خود را حفظ خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.