افزایش تمایل سرمایهگذاري در ایران

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- وقوع حوادث و خسارتهای احتمالی در صنایع مختلف و بخشهای گوناگون اقتصادی کشور، ضرورت حضور موثرتر صنعت بیمه را گوشزد میکند. از طرفی این صنعت نیز به عنوان یک صنعت مالی برای پوشــشدهی خسارات نیاز به منابع مالی کافی دارد. یقینا حضور موثر در بازارهای مالی جهانی تمایل به سرمایهگذاری در کشور را باال میبرد و زمینه را برای ورود سرمایه به کشور فراهم میکند، همین مهم موجب میشود که صنایع مالی کشور از حمله صنعت بیمه بتوانند منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند و به تامین مالی طرحهای شکســتخورده اقتصادی کمک کنند.در همین رابطه رییس کل بیمه مرکزی روز گذشته در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: صنعت بیمه همچنان با سرعت و استقبال خوب مردمی رشد خود را ادامه میدهد. وی افزود: پرداخت خسارت در ۹ ماهه نخست سال ۵4۱ هزار میلیارد ریال بوده و رقم خسارتهای معوق هم بسیار باالتر است.

عبدالناصر همتی، بیمه عمــر هریک از خدمه نفتکش سانچی را۰۰۱ میلیون تومان اعالم کرد و گفت: تضمین دولت باعث افزایش تمایل سرمایهگذاری خارجی در کشور شد.

صدور ۲٤ میلیون و ۰۰۷ هزار بیمهنامه

همتی در ادامه تصریح کرد: ۰۳ شرکت بیمه در ۹ ماهه نخست امسال، ۲4 میلیون و ۰۰۷ هزار بیمهنامه صادر کردهاند که با این رشــد خوب انتظار داریم ضریب نفوذ بیمه از ۲/۲ درصد فراتر رود. در حال حاضر رشتههای ثالث، درمان و زندگی بیشــترین بیمهنامههای فروخته شده را به خود اختصاص دادهاند.رییس کل بیمه مرکزی بیان کرد: ۰۸ میلیارد تومان خسارت تاکنون بابت زلزله کرمانشاه از تعهد ۰۷۱ میلیارد تومانی صنعت بیمه پرداخت شده است. همتی با تاکید بر اهمیت بیمهنامههای زندگی گفت: ۸/۳۱ درصد از پرتفوی صنعت بیمه، بیمههای زندگی بوده و تنها در سالجاری ۵/۲ میلیون بیمهنامه صادر شده است. همچنین همتی در این نشست خبری خواستار همکاری نیروی انتظامی در زمینه در اختیار قرار دادن اطالعات سوابق تخلفات رانندگی به صنعت بیمه برای صدور بیمهنامههای ثالث شد.

هدايت و نظارت الكترونیكی صنعت بیمه

رییس کل بیمه مرکزی درباره هدایت و نظارت الکترونیکی صنعت بیمه (سنهاب) اظهار کرد: بسیاری از تخلفات از طریق این سیستم کشف، پیگیری و نظارت میشود. رییس شورای عالی بیمه درباره مدیریت ریســک در ادامه گفت: مدیریت ریســک در حوادث اخیر خیلی پایین بود و بیمهگران باید نرخهــا را برای این موضوع باالتر ببرند و در هیمن خصوص برای روزهــای آینده اعطای جایزه به واحدهای برتر از نظر پیشگیری و ایمنی را در دستور کار قرار دادهایم.

همتی افزود: وزیر اقتصاد، وزیر کشــور و رییس سازمان برنامهوبودجه مامــور تعیینتکلیف الیحه صندوق حوادث طبیعی و برطرف کردن دو موضوع باقی مانده شدهاند.

رییس کل بیمه مرکــزی ادامه داد: در آخرین مصوبات کمیســیون اقتصادی، مالیات از رشــتههای ثالث و درمان حذف شده ولی همچنان سایر رشتهها باید مالیات بپردازند زیرا بخشی از درآمدهای دولت است.

خسارتنفتكشسانچی

همتی درباره خســارت نفتکش سانچی گفت: تنها ۰۳ درصد بدنه نفتکش سانچی متعلق به ایران بوده و ۰۷ درصد در اختیار شــرکت نروژی است که آماده پرداخت هستند. همتی اظهار کرد: کمتر از پنج میلیون دالر خسارت سانچی برعهده بیمههای البرز و ملت است و۵ میلیون دالر آن برعهده صندوق ویژه اتکایی است.

رییس بیمــه مرکزی ادامه داد: پرداخت خســارت این نفتکش منوط به بررســیهای بیشتر است. وی افزود: بیمه مسوولیت خدمه کشتی برعهده کلوب p&i بوده است؛ البته بیمه البرز نیز بیمه عمر و حوادث برای خدمه داشته است. همتی همچنین بیمه عمر هر یک از خدمه نفتکش سانچی را ۰۰۱ میلیون تومان اعالم کرد که برعهده یکی از شرکتهای بیمه داخلی است.

۰3 درصد حق بیمهها در بانكها

رییس کل بیمه مرکزی درباره پرداخت نشدن سود بانکی به سپردههای شرکتهای دولتی از جمله شرکت بیمه ایران در مصوبه کمیســیون تلفیق گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق اشــتباهی رخ داده بود که در جمعبندی نهایی این موضوع اصالح شد و شرکتهای بیمه و بانکهای دولتی از این موضوع مستثنی شدند. وی افزود: از آنجایی که سرمایه و پول مردم در اختیار شرکتهای بیمه است، ۰۳ درصد از حق بیمهها همواره باید به طور نقدی نزد بانکها به صورت سپرده نگهداری شود.

همتی درباره کاهش ریســک ســرمایهگذاری در ایران گفــت: ایــن موضوع نشــان میدهد شــرایط اقتصادی و سیاســی و اجتماعی کشور به مرحلهای رسیده که ریسک سرمایهگذاری در ایران از دید کشورهای oecd کاهش پیدا کرده است. رییس شورای عالی بیمه افزود: هر اندازه ریسک سرمایهگذاری کاهش پیدا کند عالقه برای سرمایهگذاری در ایران بیشتر میشود.

افزايش سرمايهگذاری در ايران

رییــس کل بیمه مرکزی به امضای قراردادهای مختلف فاینانس با کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: قراردادهای فاینانس نشان میدهد که گرایش برای آوردن سرمایه به ایران بسیار بیشتر از گذشته شده؛ این روند خوبی است و باید به رقمهای پایینتر برسانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.