بحران در مهرآباد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه حمل و نقل- موج سرما و یخبندان بســیاري از هواپیماهاي کشور در فرودگاهها را زمینگیر کرده و باعث نارضایتي ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.