گل بود به سبزه نیز آراسته شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ســجاد وجدانیان- اگر امســال را سال «چالشهای بودجهای» بنامیم، چیزی به اغراق نگفتهایم و اتفاقا خیلی هم تناسب بیشتری با اتفاقات این ســال دارد تا اتفاقاتی که قرار بود با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» بیفتد و هنوز نیفتاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.