فوایدالحاقایرانبهکنوانسیونپالرمو

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دکتر صالح الدین هرسنی*

پالرمو معاهدهای استکهباهدفارتقای همکاری در مبارزه با جرائم ســازمانیافته فراملی در 15 نوامبر ۰۰۰۲ میالدی (5۲ آبان97۳1)بهتصویبمجمععمومیسازمان ملل و سپس از ۲1 تا 15 دسامبر همان سال در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای عضو رسید. ایران 5 بهمن 1۳96 با تصویب ماده واحدهالیحهالحاقایراندرمجلسباشروطی به عضویت این معاهده درآمد. الحاق ایران به این معاهده موجب شبهات و مخالفتها و همچنین صفکشیهایی از سوی برخی از جریانهای سیاســی کشور شده است. این شبهات بیشتر از همه از سوی جریان اصولگرا ابراز شد و آنان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را نهتنها الحاقی ذلتبار و نامنطبق با واقعیت بلکه اقدامی خیانتبار و ناقض امنیت و استقالل کشور دانستهاند.

اگر نیک پنداشته شود، الحاق ایران به این معاهده نهتنها ذلتبار نیست بلکه فرصتی را برای اتهامزدایی و تبری تهران در کمکهای مالی به تروریسم ایجاد میکند. واقعیت آن است که ایران در روزگاران اخیر و مشخصا از فــردای ورود ترامپ به کاخ ســفید مورد بیشترین هجمه از ســوی محافل غرب و جریانهای محافظهکار دنیای عرب شــده است. این جریانها در اقدامی سازمانیافته و هدفمند در هر محفلی و در هر مجلسی، انگشت اصلی اتهام را در کمک به تروریسم به ســوی ایران نشــانه میروند و طرفه آن است که همکاریهای بینالمللی ایران در مبارزه تروریســم نتوانسته از حجم و میزان حمالت و اتهامیابی آنان در قبال ایران بکاهد. از ســوی دیگر ایران در فرصتی که با الحاق به این کنوانســیون به دست میآورد، قطعا نقش بیشتری را برای مبارزه با آنچه جرائم سازمانیافته نامیده میشــود، ایفا خواهد کرد. واقعیت آن اســت که در وقت حاضر سلسلهجرائمی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انســان، قاچاق مهاجران غیرقانونی و قاچاق امــوال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم میتوانند مخاطرات را علیــه امنیت ملی ایران ایجاد کنند. قطعا الحاق ایران کمک خواهد کرد که این مخاطرات به کمترین حجم و میزان خود برســد. به این ترتیب ایران با توجه به مفروضههای امنیت ملی خود نیازمند این همکاریهاســت و صــرف در نظر گرفتن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.