وزير كشور: كمتر از ۰۰۳ نفر در بازداشت هستند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهر- عبدالرضــا رحمانیفضلی مجموع بازداشتیهای اعتراضهای اخیر ایران را کمتر از ۰۰۳ نفر اعالم کرد و گفت شــمار آنان روزانه کمتر میشــود. به گفته او، هیچ دانشجویی در بازداشت نیست.

وزیر کشــور دیروز درباره آخرین وضعیت بازداشتشــدگان اعتراضهای اخیر در ایران گفت: «بر اســاس آخرین گزارش ارسالشده از اســتانها و شهرستانها کمتر از ۰۰۳ نفر از افرادی کــه در حوادث و ناآرامیهای اخیر مرتکب جرم شدهاند در بازداشت به سر میبرند که پرونده آنها توسط مراجع قضایی در حال رسیدگی است.»

وی رفتــار و برخورد نیروهــای انتظامی و قضایی با بازداشتشدگان حوادث اخیر را خوب توصیف کرد.

رحمانیفضلیهمچنینبااستنادبهگزارشهای رسیده از استانها و شهرستانها گفت: در حال حاضر دانشجوی بازداشتی مربوط به حوادث اخیر نداریم اما اگر وزارت علوم و بهداشت و متولیان امور دانشجویی موردی در این زمینه دارند به ما برای پیگیری معرفی کنند.

وزیر کشور شمار بازداشتشدگان اعتراضهای سراســری اخیر در تهران را نیــز که هنوز آزاد نشــدهاند 9 نفر اعالم کرد و گفت: در میان این افراد هیچ دانشجویی وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.