الريجانی مخالف سوال مجلس از روحانی است؟

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایلنا - مطابق قوانین داخلی مجلس، سوال از رییسجمهور پس از ارائه به هیات رییسه باید به صورت رسمی اعالم وصول و یک هفته پس از آن در صحن علنی مطرح شود

ســخنگوی هیات رییســه و رییس مجلس شورای اســالمی اظهارات متفاوتی درباره سوال از حســن روحانی رییسجمهور در صحن علنی مجلس داشتهاند.

در حالی کــه بهروز نعمتــی میگوید علی الریجانی معتقد اســت «طرح سوال فعال معطل بماند یا به نوعی تعدیل شود»، الریجانی در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس در این باره گفته: «کسی مانع طرح سوال از رییسجمهور نیست.»

شماری از نمایندگان مجلس چند ماه پیش از این، طرح سوال از رییسجمهور درباره موسسات مالی و اعتباری را تهیه و به هیات رییسه مجلس ارائه کردند.

علی مطهری نایب رییس مجلس یک ماه پیش گفته بود الریجانی طرح سوال از حسن روحانی را «به صالح کشور نمیداند».

طرح سوال از رییسجمهور در مجلس همواره موضوعی جنجالی بوده است. در طول نزدیک به ۰۴ سالی که از انقالب میگذرد، تاکنون فقط یک بار طرح ســوال از رییسجمهور به اجرا گذشته شده است.

گفتنی است محمود احمدینژاد در ۴۲/۲1/۰9 برایپاسخگوییبهسوالنمایندگانبهصحنعلنی فراخوانده شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.