ماراتن‌ب‌یحاصل‌سوچی

Jahan e-Sanat - - News -

گروهسیاسی-کنگرهگفتوگویملیسوریهدرشهرسوچیروسیهبهپیشنهاد مقامات این کشور دو روز گذشته با حضور حدود هزار 600و نفر از نمایندگان گروههاي مختلفسوري،شاملمعارضانمسلح،کردها،اعرابودیگرقومیتهايسوريبرگزار شد. توافق بر سر برگزاری این کنگره بیش از این در نشست آستانه هشت در پایتخت قزاقستان از سوی ایران، روسیه و ترکیه در بیانیهای منتشر شد و هدف از برگزاری آن را تسهیل توافقات در یک گفتوگوی سوری- سوری با نمایندگان دولت سوریه و معارضان خواهان تمامیت ارضی سوریه عنوان کرد.

تفاوت این کنگره با نشستهای آستانه و ریاض، حضور نمایندگان مخالف و موافق دولت مرکزی سوریه برای رسیدن به یک توافق کلی بر سر مناطق مختلف سوریه و ایجاد صلح و ثبات در این کشور بود. تا پیش از این، نشستهای آستانه با حضور ایران، روسیه و ترکیه و نیروهای موافق دولت بشار اسد برای رسیدن به یک راهحل منطقی برای حل بحران سوریه برگزار میشد و در طرف مقابل هم عربستان با همراهی برخی کشورهای حاشیه خلیجفارس، کشورهای غربی و نیروهای مخالف دولت مرکزی سوریه نشستهای ریاض را برگزار میکرد. در این وضعیت کشورها با درنظر گرفتن منافع خود در سوریه گرد هم میآمدند اما در کنگره گفتوگوی ملی سوریه برای نخستین بار است که طی هفت سال گذشته همه طرفهای درگیر در بحران این کشور دور یک میز مینشینند تا بتوانند با یک توافق کلی و تدوین پیشنویس جدید قانون اساسی سوریه، سوریه چندپاره را دوباره به وحدت سابق خود بازگردانند. نخستین روز از کنگره گفتوگوهای ملی سوریه روز دوشنبه به دیدارهای دوجانبه و رایزنیهای سهجانبه نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه به عنوان کشورهای حامی این مذاکرهها اختصاص داشت اما اجالس عمومی دومین روز از این کنگره با دو ساعت و نیم تاخیر آغاز شد. پیشتر وزارت خارجه روسیه اعالم کرده بود که تاخیر ایجاد شده در آغاز مذاکرات سوچی به دلیل منتظر ماندن برای رسیدن شماری از شرکتکنندگانوناظرانبهمحلمذاکراتازترکیهبودهاستهمچنیناینوزارتخانه تاکید کرده بود که یکی از گروههای معارض سوری شروط اضافی برای مشارکت در نشست سوچی مطرح کرد که سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه در این زمینه با همتای ترکیهای خود تلفنی گفتوگو کرد. حسین جابریانصاری، دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی و مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در روند آستانه درباره علت تاخیر در آغاز به کار نشست کنگره گفتوگوی ملی سوریه در سوچی، گفت: کسانی که با تجربه آستانه آشنا هستند میدانند که از این اتفاقات قبال نیز پیش آمده است اما این به روشی تبدیل شده که برخی از گروههای معارض سوریه برای امتیازگیری شرکت در افتتاحیه نشست را به تاخیر میاندازند و مطالباتی را مطرح میکنند که محققشدنی نیست.

وی افزود: بهانه جدید آنها نشان کنفرانس بود که پرچم رسمی سوریه در آن وجود داشت و آنها خواستار تغییر پرچم رسمی سوریه بودند که این موضوع قابل تحقق نیست و به همین دلیل برخی از افراد شرکت نکردند اما نهایتا اجالس آغاز به کار کرد و با موفقیت پیگیری شد. جابریانصاری با اشاره به اهمیت نشست سوچی و شرکت تعداد قابل توجهی از اعضای جامعه سوریه در این نشست، گفت: امیدواریم این نشست آغازی دوباره برای گفتوگوهای سوری-سوری باشد و در این زمینه کمیتههایمختلفیانتخابشدندکهمهمترینآنهاکمیتهپیگیرینشستسوچی و کمیسیون بحث و بررسی برای قانون اساسی سوریه بود.

وی ادامــه داد: این کمیتهها پــس از پایان اجالس آغاز به کار خواهند کرد و امیدواریم آغازی بر تحول مثبت در زمینه شــکلگیری روند سیاسی قابل اتکا و باثبات برای پایان بحران سوریه باشد. مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در روند آستانه با بیان اینکه یکی از نکات مثبت نشست سوچی دربرگیرندگی همه اقشار جامعه سوریه است، خاطرنشان کرد: این نشست میتواند اشارهای بر آغاز یک روند جدی سیاسی برای تعیین سرنوشت سوریه توسط اعضای جامعه این کشور و نه کشورهای خارجی باشد. جابریانصاری گفت: اجالس سوچی توسط سه کشور ضامن روند آستانه با پیشنهاد روسیه و همراهی ایران و ترکیه و در ادامه روند آستانه برگزار شد که امیدواریم مجموع آنچه در سوچی و آستانه اتفاق میافتد منتهی به پایان بحران و رسیدن به راهحل مشترک شود. پیام رییسجمهور روسیه پیاموالدیمیرپوتین،رییسجمهورروسیهدرابتدایایننشستتوسطوزیرخارجه این کشور قرائت شد. پوتین در پیام خود به کنگره گفتوگوهای ملی سوریه، گفت: امروز شرایط برای گشودن صفحه جدیدی در تاریخ سوریه فراهم شده است که فقط ملت سوریه حق دارد درباره آینده این کشور تصمیم بگیرد. هدف این همایش پایان دادن به هفت سال بحران در سوریه است. وی افزود: کنگره گفتوگوهای ملی سوریه باید به حلوفصل بحران این کشور و پایان جوالن تروریسم در سوریه کمک و مردم این کشور را منسجم کند. رییسجمهور روسیه در پیام خود یادآوری کرد: با حمایت نیرویهوافضایروسیه،تروریسمدرسوریهقلعوقمعشد.درجریانمذاکراتآستانهبا مشارکتایران،روسیهوترکیه،مناطقکاهشتنشدرسوریهایجادشدوسطحاعتماد بینسوریهاافزایشیافت.ویسپسخاطرنشانکرد:دورنمایواقعیبرایحلوفصل بحران سوریه ایجاد شده و هدف اصلی نشست سوچی، کمک به این روند و مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل متحد است. سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه نیز پس از پایان قرائت پیام پوتین در سخنرانی مراسم افتتاحیه نشست سوچی گفت: از شرکای خوددرایرانوترکیهبرایسازماندهیاینکنگره،تشکروقدردانیمیکنم.ویدرادامه گفتکهنتایجبهدستآمدهدرکنگرهگفتوگوهایملیسوریهبهسازمانمللمتحد ارائهخواهدشدتاموردارزیابیقرارگرفتهوبرایپیشبردمذاکرههایسوری-سوریژنو به کار رود. سرگئی الوروف افزود: نشست سوچی تالش میکند تا مردم سوریه را بعد از درگیریهایچندسالهمتحدکندوروسیهتالشمیکندتادرسوریهصلحایجادکند. ویافزود:بهفضلنشستآستانهوهمکاریایرانوترکیه،روسیهبهدنبالایجادمناطق امن است. الوروف با اشاره به اینکه «شرایط پایان دادن به بحران سوریه و برگزاری نشست فراگیر و همهجانبه فراهم شده است»، گفت: ملت سوریه به دست خودشان سرنوشتشان را مشخص خواهند کرد و ما با همکاری ایران و ترکیه تالش کردیم تا نشستسوچیبامشارکتباالییبرگزارشود.آلکساندرالورنتیف،نمایندهرییسجمهور روسیه در امور سوریه، سپس از اعضای هیاتهای غیرسوری از جمله اردن خواست تا سالن همایش را ترک کنند و بحثها بدون این افراد ادامه یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.