هدف آمریکا از انتقال داعش به افغانستان توجیه حضور خود در منطقه است

Jahan e-Sanat - - News -

پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری- حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای جلسه درس خارج فقه با ابراز تاسف عمیق از کشتار مردم بیگناه در حوادث تروریستی اخیر افغانستان گفتند: هدف آمریکا از انتقال تروریستهای داعش به افغانستان، موجه کردن ادامه حضور خود در منطقه و ایجاد امنیت برای رژیم صهیونیستی است. حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به امضای داعش بر ترور صدها نفر از مردم در حوادث ماههای اخیر افغانستان، افزودند: همان دستهایی که با ایجاد داعش، آن را ابزاری برای ظلم و جنایت علیه مردم در سوریه و عراق قرار داد، امروز پس از شکست در آن مناطق بهدنبال انتقال داعشبهافغانستانهستندوکشتارهایاخیردرواقعآغازهمیننقشهاست.رهبر انقالب اسالمی افزودند: برای تروریستهای مورد حمایت آمریکا شیعه و سنی فرق نمیکند و مردم غیرنظامی اعم از شیعه و سنی هدف آنها هستند. ایشان مشغولسازی ملتهای منطقه به خود را سیاست درجه اول آمریکاییها دانستند و گفتند: آمریکا بهدنبال آن است که این منطقه روی خوش نبیند و دولتها و ملتهای منطقه به خود مشغول باشند تا به فکر معارضه با عامل خبیث استکبار یعنی صهیونیسم نیفتند. حضرت آیتاهلل خامنهای هدف بعدی آمریکا از ایجاد ناامنی را موجهکردن حضور خود در منطقه بیان کردند و افزودند: آمریکاییها خود عامل اصلی ناامنی در افغانستان هستند و کشتارهایی که به اسم مذهب در این منطقه از حدود02 سال قبل انجام گرفت، مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله عوامل آمریکا بود و اکنون نیز بهدنبال آن هستند که با ایجاد ناامنی، حضور خود را تامین کنند و اهداف سیاسی و اقتصادیشان را پیش ببرند. رهبر انقالب اسالمی گفتند:لعنتخدابراستکباروعواملآنوبررژیمخبیثوجنایتکارصهیونیستی و آمریکا که اینگونه مسلمانان را نابود میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.