ظریف: دوباره تالش کنید مدرک تولید کنید!

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر امور خارجه کشورمان در پی تولید مدارک جعلی توسط آمریکا برای اثبات ایرانیبودنموشکهاییمن،استفادهازآرماستانداردموادغذاییمانندپفکنمکی را روی موشک مورد ادعا مورد اشاره قرار داد. محمدجواد ظریف در توئیتر نوشت: مدتی قبل آمریکا یک موشک ایرانی ارائهشده توسط سعودیها را نمایش داد. باید به آنها گفته شده باشد موشکی که در آسمان توسط پاتریوت نابود شده کامال سالم به زمین فرود نمیآید. لذا این بار قطعاتی از موشک را نشان دادند ولی با آرم موسسه استاندارد ایران که ما روی بستههای غذایی به کار میبریم. دوباره تالش کنید مدرک تولید کنید! ظریف همراه با این توئیت عکسی از موشکهای مورد ادعای آمریکا و آرم استاندارد روی بسته پفکنمکی منتشر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.