تغییر ترکیب نمایندگان بازدیدکننده از اوین

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب- سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به ترکیب نهایی نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین گفت: این بازدید بعدازظهر دیروز انجام شد. بهروز نعمتی با بیان اینکه ترکیب هیات بازدیدکننده از زندان اوین متشکل از سه فراکسیون سیاسی مجلس است، اظهار کرد: هیات بازدیدکننده از زندان اوین تحت مدیریت کمیسیون قضایی مجلس انجام شد. وی افزود: عزتاهلل یوسفیانمال و محمدمهدی برومندی (فراکسیون مستقلین)، اللهیار ملکشاهی رییس کمیسیون حقوقی قضایی، محمد دهقانی و ولیاهلل نانواکناری (فراکسیون والیی)، محمد کاظمی، عبدالکریم حسینزاده، فاطمه سعیدی و علیرضا رحیمی(از اعضای فراکسیون امید) نمایندگانی هستند که بعدازظهر دیروز از زندان اوین بازدید داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.