دانشجوی بازداشتی نداریم

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- وزیر کشور با اعالم اینکه کمتر از003 نفر که در حوادث اخیر مرتکب جرم شدهاند در بازداشت هستند، گفت: در تهران 9 نفر در بازداشت هستند که هیچکدام دانشجو نیستند. عبدالرضا رحمانیفضلی درباره آخرین وضعیت بازداشتشدگان حوادث و ناآرامیهای اخیر اظهارداشت: براساس آخرین گزارش ارسالشده از استانها و شهرستانها کمتر از 300 نفر از افرادی که در حوادث و ناآرامیهای اخیر مرتکب جرم شدهاند، در بازداشت به سر میبرند که پرونده آنها توسط مراجع قضایی در حال رسیدگی است. رییس شورای امنیت کشور با تاکید بر برحق بودن پیگیری مطالبات از طریق قانونی تصریح کرد: رفتار و برخورد نیروهای انتظامی و قضایی با بازداشتشدگان حوادث اخیر خوب بوده و کسانی که در ناآرامیهای اخیر مرتکب جرمی شدهاند مراجع قضایی به جرم آنها رسیدگیمیکنند.رحمانیفضلیگفت:باتوجهبهگزارشهاییکهازشهرستانها و استانها به ما رسیده در حال حاضر دانشجوی بازداشتی مربوط به حوادث اخیر نداریم اما اگر وزارت علوم و بهداشت و متولیان امور دانشجویی موردی در این زمینه دارند به ما برای پیگیری معرفی کنند. رییس شورای امنیت کشور به گزارش ارائهشده به رییسجمهور درباره حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: در این گزارش تحلیلی تمام ابعاد و زمینههای بروز این ناآرامیها بر اساس گزارش دســتگاههای انتظامی، امنیتی و.... ارائه و همچنین راهکارهای پیشگیری و جلوگیری از بروز این حوادث نیز پیشنهاد شده است. از سوی دیگر نیز در این گزارش آخرین وضعیت بازداشتشدگان حوادث اخیر ارائه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.