گفتوگویریابکوفومعاونمدیرکلآژانسدربارهبرجام

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- معاون وزیر خارجه روسیه در دیدار با رییس دپارتمان پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره روند اجرای برجام گفتوگو کرد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه با ترو واریو رانتا معاون مدیرکل و رییس دپارتمان پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این دیدار درباره مسایل مختلف در دستور کار آژانس شامل اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، نقش احتمالی آژانس در حل مســاله هستهای شبهجزیره کره و اصالح نظام پادمانهای آژانس گفتوگو کردند. این گفتوگو در حالی انجام شده است که نگرانیهایی درباره ادامه اجرای برجام با توجه به ضرباالجل تعیین شده جدید رییسجمهور آمریکا دربا ره این توافق به وجود آمده اســت. وی به تازگی به کشورهای اروپایی طرف برجام هشدار داده است که اگر آنها در ماههای آینده آنچه وی نقاط ضعف این توافق میخواند را اصالح نکنند واشنگتن از توافق خارج خواهد شد. هر چند کشورهای اروپایی تاکنون بارها حمایت خود را از توافق هستهای اعالم و بر پایبندی خود به تعهداتشان در این توافق تاکید کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.