شرط تهران برای کمک به اربیل و بغداد

Jahan e-Sanat - - News -

نماینده دولت اقلیم کردستان عراق در تهران اعالم کرد: در جریان سفر اخیر آقای نچیروان بارزانی نخستوزیر این کشور به تهران مقامات ایران اعالم کردهاند که حاضرند به نزدیکی هرچه بیشــتر اربیل و بغداد کمک کنند به شرطی که هر دو طرف در چارچوب قانون اساسی عراق عمل کنند.

به گزارش ایســنا، ناظم دباغ با اشاره به رابطه کردها و جمهوری اسالمی ایران طی سالهای پس از پیروزی انقالب اســالمی و همچنین ســفر اخیر نخســتوزیر کردســتان عراق به تهــران و رایزنی او بــا تعدادی از مقامات عالیرتبه کشورمان خاطرنشان کرد: در این سفر گفتوگوهای خوبی در ارتباط با گسترش روابط و رفع موانعی که در این زمینه وجود دارد، انجام شد و میتوان گفت شــرایط به نحوی اســت که روابط تهران و اربیل میتواند قویتر از گذشته پیش رود.

وی بــا بیان اینکه این برنامهریزی وجود دارد که در آینده هیاتی از ایران به اربیل ســفر کند، در مورد اینکه چرا دیدار نخستوزیر کردستان عراق با ظریف لغو شد، گفت: متاســفانه به دلیل تداخل برنامهها و همچنین یکروزه بودن این ســفر این امکان فراهم نشد که این دیدار صورت گیرد. نماینده دولت اقلیم کردستان عراق در تهران همچنین در مورد نقش ایران در راستای حل مسایل موجود بین اربیل و بغداد اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران نقش مثبتی در خاورمیانه دارد و این نقش قابل توجه است. ایران و منطقه اقلیم همیشه رابطه خوبی داشتهاند البته در مقطعی موضوع رفراندوم لطمهای را بــه این روابط وارد کــرد ولی بعد از آن دو طرف تالش کردند مشــکالت به وجود آمــده را حل کنند و روابط تقویت شود.

دباغ ادامه داد: با توجه به روابط خوب ایران با بغداد و همچنین روابط خوب تهران و اربیل، جمهوری اسالمی ایران از این ظرفیت برخوردار است که بتواند در ارتباط با حل مسایل موجود بین اربیل و بغداد نقش موثری ایفا کند چراکه هر دو طرف به ایران اعتماد دارند.

وی تاکید کرد: در جریان سفر آقای بارزانی به تهران نیز مقامات ایرانی تاکید کردند آمادگی دارند از دو طرف حمایت کنند به شرطی که هم بغداد و هم اربیل به قانون اساسی عراق پایبند باشــند. دباغ در بخشی دیگر از گفتوگوی خود با تشریح آخرین وضعیت اتحادیه میهنی کردستان عراق بعد از فوت جالل طالبانی گفت: طبق برنامهریزی انجامشده در ماه مارس کنگره اتحادیه میهنی کردستان عراق برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.