ارزهای دیجیتال، آینده اقتصاد جهان

Jahan e-Sanat - - News -

ارز دیجیتــال با «بیتکوین» در سال ۸۰۰۲ میالدی تولد یافت؛ مبدع آنکه با نام مستعار ساتوشی ناکوموتو معرفی میشود، با گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت این نوع ارزها هنوز ناشناخته مانده است.

مزیت این ارز این است که تحت قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشــوری نمیگنجد هرچند همچون ارزهای کاغذی با نوســان قیمتی همراه است.

به طور کلی ارزهــای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله میشود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمیکند.

از آنجا که حســابها شــفاف و تراکنشهــا قابل مشــاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معاملهگران ارز دیجیتال ناشــناس باقی میمانند و همین مزیت سبب شده است بسیاری از دولتها درصدد ممنوعیت آن برآیند.

بانک مرکزی ایران نیز کار بررسی ارزهای دیجیتال را آغاز کرده و قرار اســت حداکثر تا نیمه نخست سال آینده سیاســتهای خود را در این زمینه به طور رسمی اعالم کند.

باوجود اینکــه ارزهای دیجیتال فرصتها و تهدیدهایی برای اقتصاد جهانــی در ســالهای اخیــر رقم زدهاند، نخستین کنفرانس و مسابقه مقالهنویســی رگوالتوری بالکچین و رمــز ارزها با هدف همفکری برای تدوین بهترین قوانین در اســتفاده از بالکچیــن اســفندماه در تهران برگزار میشود. نخستین کنفرانس رگوالتــوری بالکچین و رمز ارزها با هدف بررسی تجربه کشورهای پیشرو در فناوری بالکچین و استفاده از آنها برای تدوین مقررات صحیح در کشور طراحی شده اســت تا شرکتهای دانشبنیان و کســبوکارهای نوین مبتنی بر فناوری اطالعات، توان خود را در این عرصه محک بزنند.

در همین حال عباسیآشــتیانی پژوهشگر ارزهای دیجیتال میگوید: در سند چشمانداز۴۰۴۱ بر دسترسی به اقتصــاد متکی بــه دانش نوین همچنین اصالح ساختارهای بانکی و بیمهای همچنین کارآیی، سالمت و استفاده از فناوریهای نوین تاکید شدهاستکهبااینتعریفبالکچیناز چنین قابلیتهایی برخوردار است.

وی با بیــان اینکه آینده اقتصاد دنیا و ایران برمبنای اقتصاد دیجیتال خواهد بود افزود: رمزارزها محصول بالکچیــن و ابزار انتقــال ارزش در بالکچین است و بر همین اساس در بانکداری الکترونیک هم که اخیرا در کشــور برگزار شد بر استفاده از این ابزارها در نظام بانکی تاکید شــده است .

آشــتیانی با اشــاره به اینکه در ژاپــن از رمزارزها اســتقبال خوبی شــده و ۳/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ژاپن از بیتکوین بوده است گفت: نباید رویکرد منفعالنه به این فناوریها داشته باشیم بلکه به دور از شتابزدگی باید در این زمینه ورود پیدا کنیم و با قانونگذاری جلو مضرات آن را بگیریم .

رییــس هیاتمدیــره انجمــن بالکچین هم معتقد است: ایران در صنعت بالکچین مشــکالت زیادی دارد، مشــکل اخیر بــرای کاربران ایرانی بیترکس باعث شد حدود ۰۰۵ بیتکوین در بیترکس قفل شود که البته روال حقوقی آن درحال انجام اســت و تالش میکنیــم عالوه بر دریافت اصل مبلغ، ضرر و زیان هم جبران شود.

ســپهر محمدی افزود: در بحث خدمات سختافزاری، ولت (خدمات) ایرانی را ارائه خواهیم کرد که نیازی به ولت (خدمات) خارجی نباشــد، در حوزه آ ســی او هــم باید برای حمایت از اســتارتآپهای ایرانی، شتابدهندهای که از ۰۱ استارتآپ پشتیبانی میکند را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه هدف راهبردی انجمن بالکچین توســعه فناوری بالکچیــن در ایران و برقراری روابط تجاری و علمی با دنیا بوده است به اهداف برگزاری کنفرانس رگوالتوری بالکچیــن و رمزارزها اشــاره کرد و گفــت: باتوجه به رفتارهای متفاوت چین، ژاپن و آمریکای شــمالی در حوزه بالکچین، بررسی نتایج استفاده از آن در این کشــورها و نیز کسب اطالعات از آخرین دســتاوردهای جهان در این حوزه از جمله اهداف کنفرانس است.

محمدی به جــذب ۶/۱ میلیارد دالر ســرمایه در بالکچین از طریق (آی سی او) طی سال گذشته اشاره کرد و افزود: ســهم ایران در جذب سرمایه از این طریق تقریبا صفر بوده است درحالی که استارتآپهای ما میتوانند از طریق (آی سی او) جذب سرمایهگذاری داشته باشند.

ســعید حســینی، مدیرعامل یک شــرکت دانشبنیان در حوزه کامپیوتر هم گفت: با توجه به کمبود سرمایهگذاری ریسکپذیر در کشور اغلب مــوارد روی اســتارتآپها ســرمایهگذاری نمیشــود و لــذا جذب ســرمایه از مشکالت اساسی استارتآپهاست .

وی افزود: ما با دنیا رقابتی نداریم و استارتآپهای بزرگ ما به دلیل تحریمها رقابتی بــا دنیا ندارند و با توجه به داخلــی بودن فعالیت آنها کســبوکارهایی هم که با دنیا کار میکننــد نمیتوانند پــول خود را دریافت کنند .

حســینی گفــت: خیلــی از کسبوکارها در صورت یافتن فضا و دریافت ارز خارجی میتوانند رقابت کنند، بسیاری از استارتآپها فضای مالی برابری ندارند و با تغییر نرخ ارز، ارزش آنها تغییر میکند .

علی میزانیاسکویی، مدیر عامل یک شرکت دانشبنیان هم میگوید: کنفرانس رگوالتــوری بالکچین به بررسی فرصتها و تهدیدهای ارزهای دیجیتال در کشور خواهد پرداخت.

وی ادامــه داد: فرصــت ارزهای دیجیتال و بالکچین خیلی زیاد است که باید برای استفاده از این فرصتها مقررات خوب تدوین کرد.

میزانیاسکویی تهدیدهای ارزهای دیجیتال را هم زیاد دانست و افزود: اگر اکنون برای تدوین مقررات صحیح اقدام نشود درآینده کشور با تهدید بزرگــی در این زمینه مواجه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.