آمادگی بانک پاسارگاد برای افزایش تولید و اشتغال

Jahan e-Sanat - - News -

بانکپاسارگاددرراستایتحققفرامیناقتصادمقاومتی،افزایشتولیدواشتغالدر طرحهایقابلتوجهوتاثیرگذاربیشماری،درعرصهاقتصادیکشور،سرمایهگذاریو مشارکتکردهاست.بهگزارش«جهانصنعت»بهنقلازروابطعمومیبانکپاسارگاد، خسرورفیعی،مشاورمدیرعاملومدیرروابطعمومیبانکپاسارگادگفت:اینبانک ضمن امانتداری و پاسداری از سرمایه سپردهگذاران و سهامداران خود، با مشارکت در طرحهای مختلف تولیدی، زیربنایی، معدنی، پتروشیمی ...و گامهای اساسی در راه پیشــرفت و اعتالی اقتصاد کشور برداشته است. عالوه بر این، طرحهای فوق منجر به افزایش چشمگیری در میزان اشتغال جوانان در بخشهای مختلف کشور شده است.به تصریح وی طرح انتقال خط لوله گاز به عراق (با ظرفیت تولید چهار میلیون مترمکعب روزانه گاز)، احداث پاالیشگاه تولید قیر و محصوالت سبک نفتی (با ظرفیت تولید یک میلیون و۷۶۱هزار تن قیر و چهار میلیون و۷۶۶ هزار بشکه نفت)، احداث مخازن ذخیره نفت و میعانات گازی (با ظرفیت تولید شش میلیون و ۰۰۶ هزار بشکه نفت و میعانات گازی در سال)، طرح پاالیشگاه میعانات گازی (با ظرفیت تولید۰۵۷۱بشکه نفتا، نفت سفید، نفت گاز ...و در سال)، طرح فرآوری زغال (با ظرفیت ۵۰۵هزار تن در سال با استخراج زغالسنگ)، طرح دکل حفاری و ارائه خدمات حفاری، طرح تولید مس کاتدی (با ظرفیت تولید۰۵ هزار تن مس کاتدی) و طرح تولید محصوالت آهنی (با ظرفیت تولید۵/۲ میلیون تن گندله در سال) برخی از این طرحها و پروژهها هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.