مجوز ۸ تعاونی اعتبار لغو شد

Jahan e-Sanat - - News -

بانک مرکزی تعداد مجوزهای فعالیت تعاونیهای اعتبار را از ۳۶۲ به ۵۵۲ تعاونی کاهش داد که بر همین اساس هشت تعاونی اعتبار لغو مجوز شدهاند.

براساس آخرین بهروزرسانی سایت بانک مرکزی، در حال حاضر ۵۵۲ تعاونی اعتباری مجوز فعالیت در اقتصاد کشور را دارند. این در حالی است که این تعداد در مردادماه سال جاری ۳۶۲ تعاونی اعتباری برای کارکنان و کارگران نهادها، دستگاههاووزارتخانههایدارایمجوزفعالیتبودهاست.البتهخدماتشرکتهای تعاونی اعتبار گروه شغلی که دارای مجوز بانک مرکزی هستند صرفا محدود به اعضا بوده و برای عموم مردم قابل استفاده نیست. تعاونیهای اعتبار کارکنان با ســه هدف «ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی»، «تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی» و «تامین نیازمندیهای اعتباری و رفاهی اعضا از جمله کمکهزینه درمانی و وام مسکن» میتوانند از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.