آسيبهاي اقتصادي برگزيت براي بريتانيا

Jahan e-Sanat - - News -

گزارش فاششده از دولت انگليس پيشبيني كرده اقتصاد بريتانيا جداي از اينكه چه نوع توافق تجارياي با اتحاديه اروپا داشته باشد، آسيب خواهد ديد. در بدترين سناريو، رشد اقتصادي هشت درصد كاهش مييابد.

پايگاه خبري بازفيد نوشت يك گزارش محرمانه كه براي دولت بريتانيا آماده و دوشنبه افشا شده، نشان ميدهد تمام صنايع بريتانيا همزمان با خروج اين كشور از اتحاديه اروپا آسيب خواهد ديد. اين يافتهها تازهترين موارد شرمآور براي دولت ترزا مي، نخستوزير بريتانياست كه با انتقادات تازهاي از سوي رهبران اتحاديه اروپا درباره فقدان استراتژي برگزيت منسجم روبهرو است.

بازفيد گزارش داد: تجزيه و تحليلهاي مربوط به ژانويه ۸۱۰۲ تحت عنوان تحليل خروج از اتحاديه اروپا به سه سناريوي احتمالي برگزيت نگاهي انداخته اســت. محاسبات نشان ميدهد رشد اقتصادي بريتانيا در يك بازه زماني ۵۱ ساله تا هشت درصد سقوط ميكند اين در شرايطي است كه بريتانيا از انعقاد توافقي تجاري در آينده با بروكسل ناكام بماند.

در بهترين حالت، جايي كه بريتانيا در بازار واحد اتحاديه اروپا ميماند اما به عنوان يك كشور غيرعضو اين كاهش به دو درصد ميرسد. چنانچه بريتانيا بتواند روي يك معاهده تجاري جامع با اتحاديه اروپا به توافق برسد اما خارج از بازار واحد و اتحاديه گمركي بماند، رشــد اقتصادي پنج درصد پايينتر از پيشبينيهاي كنوني خواهد شد.

طبق اين گزارش محرمانه، توافقهاي تجاري جديد بريتانيا با اياالت متحده آمريكا، چين، هند و ساير كشورها رشد اقتصادي را رونق ميدهد اما جبران ضرر حاصل از درآمد اتحاديه اروپا نميشود. تقريبا تمام بخشهاي اقتصاد بريتانيا جز بخش كشاورزي، تاثير منفي ميپذيرد و وضعيت لندن به عنوان مركز مالي به شدت دچار اضمحالل ميشود.

اين گزارش تازهترين موارد از پيشبينيها درباره افول اقتصاد بريتانيا را به تصوير ميكشد كه پس از تكميل روند جدايي به وقوع ميپيوندد. اداره خروج از اتحاديه اروپا صحت اين گزارش را به چالش نكشيده و تنها گفته است آماده پاسخگويي به يافتههاي آن نيست.

سخنگوي اين نهاد گفت: صراحتا اعالم ميكنيم كه آمادگي ارائه توضيحات كافي درباره جنبههاي داخلي اين كار را نداريم. يك منبع مطلع در پاسخ به سوال بازفيد درباره اينكه چرا اين گزارش علني منتشر نشد، گفت: چون اين گزارش مايه خجالت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.