ترامپ ممنوعيت ورود پناهجويان11 كشور را برداشت

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز-„وزير امنيت داخلي آمريكا ميگويد ممنوعيت ورود پناهجويان از كشورهاي با ريسك باال از خاورميانه و آفريقايي برداشته شده، اما اين پناهجويان بعد از بررسي امنيتي بيشتر آنها مي توانند وارد آمريكا شوند.

كريستين نيلسن كه جانشين جان كلي شده، دوشنبه شب گذشته گفت اين تغيير بعد از بررســي ۰۹ روزه نحوه پذيرش پناهجو از مصر، ايران، عراق، ليبي، مالي، كرهشمالي، سومالي، سودان جنوبي، سودان، يمن و سوريه توسط وزارت امنيت كشــور و نهادهاي اطالعاتي صورت گرفت. ديگر محدوديتي به واسطه مليت پناهجويان اعمال نميشود.

اين تازهترين تصميم دولت پرزيدنت ترامپ از زمان روي كار آمدن درباره ورود پناهجويان اســت. آقاي ترامپ در زمان نامزدي انتخابات وعده داده بود در راستاي تامين امنيت مردم آمريكا سختگيريهايي در قبال ورود شهروندان برخي كشورها و پناهجويان خواهد داشت. رييسجمهور آمريكا بهمنماه سال گذشته در دو فرمان جداگانه ويزاي چند كشور عمدتا مسلمان و همچنين ورود پناهجويان از چند كشور مشابه را متوقف كرد.فرمانهاي اجرايي ترامپ درباره ويزا و پناهجويان چندباري در محاكم فدرال آمريكا با مخالفتهايي روبهرو شد اما در نهايت دولت ترامپ، بهطور موقت توانســت اجراي آن را آغاز كند تا در ديوان عالي بعد آن را بررسي كند.

در چنــد ماه اخير با فرمانهاي پرزيدنــت ترامپ، پذيرش پناهجويان از كشورهاي يازدهگانه كاهش شديدي داشت. جزييات جديدي از بررسي امنيتي بيشــتر براي پذيرش پناهجويان از اين يازده كشور فاش نشده است. ليست كشورهاي با ريسك باال توسط باراك اوباما در سال ۶۱۰۲ تهيه شد و با روي كار آمدن دولت ترامپ، مالك منع پذيرش مهاجر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.