استعفاي مقام ارشد افبيآي به دنبال انتقادهاي ترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

معاون رييس اداره تحقيقات فدرال آمريكا (افبيآي) در حالي پس از انتقادهاي مكرر دونالد ترامپ بابت جانبداري سياسي استعفا داد كه جيمز كومي ايستادگي او در دوراني را كه تعداد اندكي براي از هم پاشــيدن افبيآي تالش ميكردند، ستود.

اندرو مككيب از سوي كريستوفر راي، مدير افبيآي تحت فشــار قرار گرفت تا پيش از انتشار گزارش بازرس كل از مقام معاونت استعفا دهد. طبق گزارشها، مككيب قرار بود ۸۱ مارس رسما بازنشسته شود.

خروج او از عاليتريــن نهاد امنيتي آمريكا يك هفته پس از انتشــار گزارشــي صورت گرفت كه تاكيد داشت دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا ميخواهد كه او برود. نيويوركتايمز هم دوشنبه گذشته گزارش داد، كريستوفر راي براي جابهجايي مككيب به شــغل ديگري پيش از انتشار گزارش بازرس كل ابراز تمايل كرده بود. مشخص نيست كه اين گزارش چه زماني منتشر ميشود.

سارا هاكبي سندرز، سخنگوي كاخ سفيد دوشنبه در نشســت هفتگي گفت: اين تصميم را كاخ سفيد نگرفته اســت. رييسجمهور آمريكا بخشي از روند تصميمگيري نبوده است.

مككيب اندكي پس از اخراج جيمز كومي، رييس وقت افبيآي در ماه مي به دست دونالد ترامپ، موقتا رياست افبيآي را به دســت گرفت. كومي بر تحقيقات اين نهاد درباره ادعاي مداخله روسيه در انتخابات رياستجمهوري ۶۱۰۲ نظــارت ميكرد. ترامپ نهايتا كريســتوفر راي را نامزد مديريت افبيآي كرد و ســنا او را در ماه آگوست تاييد كرد.

پايگاه خبري آكســيوس هفته گذشــته گزارش داد، كريستوفر راي اخيرا پس از فشارهاي جف سشنز، دادستان كل آمريكا براي اخراج مككيب به اســتعفا تهديد كرده بــود. جيمز كومي در پيامي توئيتري در حمايت از اندرو مككيب نوشت: او در هشت ماه گذشته كه گروه اندكي براي از هم پاشيدن اين نهاد تالش ميكردند، ايستادگي كرد. او براي دو دهه با برتري خدمت كرد. براي او آرزوي موفقيت دارم.

رييسجمهور آمريكا غالبا در توئيتر انتقاداتي را روانه مككيب ميكرد. مككيب به جانبداري به نفع همسرش براي تصدي كرســي ايالت ويرجينيا متهم شد. او نامزد دموكراتها بود و حدود ۰۰۵ هزار دالر از يك نهاد مرتبط با هيالري كلينتون و فرماندار سابق ويرجينيا دريافت كرده بود. ترامپ همچنين در ماههاي اخير به دفعات از افبيآي انتقاد كرده و گفت وجهه اين نهاد شكننده است و بدترين در طول تاريخ است!

از سوي ديگر انبيسي نيوز دوشنبه گزارش داد، دونالد ترامپ ظاهرا از اندرو مككيب خواســته تا از همســرش بپرســد كه بازنده بودن چه طعمي دارد! همسر مككيب براي كسب كرسي ويرجينيا شكست خورده است. ظاهرا ترامپ اين اظهارات را روز اخراج جيمز كومي در تماسي تلفني با مككيب مطرح كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.