011میلیون‌تن‌مجوز‌خاک‌م‌یخورد

Jahan e-Sanat - - News -

گروهصنعت- وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن استراتژی صنعت فوالد تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: عدم توازن در توليد زنجيره فوالد باعث شده بخشی از کارخانهها در تامين مواد اوليهمشکلداشتهباشند.

با وجود مجوزهای بیشــماری که در طرحهای فوالدی کشور به اشخاص داده شده اما این افراد عموما در تامين سرمایه مورد نياز دارای مشکل هستند و از اجرای طرح ایجاد کارخانه بازماندهاند یا کارخانه خود را تاسيس کردهاند ولی مواد اوليه مورد نياز را نمیتوانند تامين کنند بنابراین بسياری از مجوزهای صادرشده در حالت راکد قرار دارند. این در حالی استکهمسووالنبهجایاینکهبهدنبال تکميلواجرایمجوزهایراکدباشندبه فکر جذب سرمایهگذار و اعطای مجوز جدیدهستند.

وزیر صنعت نيــز در این خصوص با اشــاره به صــدور 110 ميليون تن مجوز راکد وجود 5٦ ميليون تن مجوز با سرنوشــت نامعلوم در زنجيره فوالد میگوید: تمام مسووالن نظام با یک برادر سرمایهگذار پشت در اتاق معاون معدنی نشستهاندتامجوزفوالدبگيرند.

جلوگیری از صدور مجوزهای بیرویه

محمد شریعتمداری در هشتمين همایش«چشماندازصنعتفوالدومعدن ایران با نگاهی به بازار» اظهار داشت: طی سالهای گذشته دولت و انجمنها در صدور مجوزهای سرمایهگذاری غفلت کردند و در نتيجه افرادی در بخشهایی از زنجيره فوالد سرمایهگذاری کردند و اصال نمیدانند مواد اوليه آن از کجا باید تامين شــود، در واقع منار را دزدیدند و دنبالچاهمیگشتند.

ویبابياناینکهدرتمامزنجيرهفوالد با عدم توازن روبهرو هســتيم، افزود: در این شرایط باید در وزارت صنعت به این موضوعفکرکنيمکهمواداوليهواحدهای فوالدی از کجا باید تامين شود؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکــه مجبوریم در برخی بخشها مداخله کنيم، افزود: وصل کردن قيمت یک محصول فوالدی به بيلت خوزستان پایهمنطقیوعلمینداردولیاینموضوع با توافق توليدکنندگان صورت گرفته و محصول کارشناســی وزارت صنعت نيســت بلکه فقط معاون معدنی آن را امضا کرده است.

شریعتمداری با اشاره به صدور 110 ميليون تن مجوز راکد و 5٦ ميليون تن مجوز با وضعيت نامشخص در زنجيره فوالد اظهار داشــت: تمام مســووالن نظام با یک برادر ســرمایهگذار جلوی در اتاق شریعتمداری (وزیر صنعت) یا سرقينی (معاون معدنی) ایستادهاند که برای ســرمایهگذاری در صنعت فوالد مجوزبگيرند.

وی تصریح کرد: بر اســاس ســند چشــمانداز 1404 ظرفيت فوالد خام رقم 55 ميليون تن پيشبينی شده، اما مجوزهای صادر شــده دو برابر این رقم است.شریعتمداریخاطرنشانکرد:یکی از هنرهای دولت دوازدهم در این بخش جلوگيری از صدور بیرویه مجوزهاست و در واقع در همه شهرها یک بخش از زنجيره فوالد شکل گرفته است.

وزیــر صنعت بــا بيــان اینکه در صنعت فــوالد قراردادهای کمی برای تامين بلندمدت مواد اوليه منعقد شده اســت، افزود: معادن کوچک میتوانند با توليدکنندگان بــزرگ قراردادهای بلندمدتمنعقدکنند.

وی همچنين با انتقاد از کاستیهای تحقيق و توسعه در صنعت فوالد طی ســالهای اخير گفت: این کار یا انجام نشدهیااگرهمانجامشدهنتيجهاثربخشی نداشتهاست. لزوم افزایش تولید فوالد وزیــر صنعت با بيــان اینکه ایجاد واحدهای فوالدی با ظرفيت کمتر از یک ميليون تن نباید پيگيری شود، افزود: توسعه سواحل مکران باید در دستور کار قرار گيرد و صنعت فوالد کشور به سمت آبهای جنوب سوگيری کند.

وی با اشــاره به اینکه هماکنون 8۲ ميليونتنظرفيتتوليدفوالدکشورروی ریل است، گفت: اگر این رقم پنج برابر نشودبامشکالتجدیروبهرومیشویم، جادهها تعطيل میشوند یا به کشتارگاه تبدیل خواهند شد یا اینکه واحدهای فوالدیبایدتعطيلشوند.

شــریعتمداری ادامــه داد: اخيــرا پيشنهادی را در دولت مطرح کردم که بخشی از منابع حاصل از سود بازرگانی و عوارض گمرکی به توسعه فعاليتهای ریلی اختصاص یابد اما این موضوع مورد اعتراض معاون اول ریيسجمهور قرار گرفت و من پاسخ دادم که 0۲4 ميليون تن بار صنعتی تا سال 1404 در سطح جادههای کشــور خواهيم داشت و اگر 4/5 ميليارد یورو سرمایهگذاری جدید انجام نشود کشــور با مشکل اساسی روبهرو میشود. ورود آهن اسفنجی به بورس شــریعتمداری با بيــان اینکه در ســرمایهگذاری داخلــی و خارجی با محدودیت روبهرو هستيم گفت: شرایط برای سرمایهگذاری باید فراهم شود.

وی با بيان اینکــه قوانين حاکم بر بورسهای جهانــی بر بورس ما حاکم نيســت، گفت: قوانين انضباطی که بر بورسهای کاالی جهان حاکم است در اینجانيزبایدایجادشود.برخیانحصارها در خارج از بورس شــکل میگيرد که اثرگذار است.شــریعتمداری با اشاره به برگزاری جلســاتی برای عرضه سنگ آهــن در بورس کاال گفــت: اخيرا نيز پيشــنهاد کردیم که آهن اسفنجی در بورس عرضه شود.

وزیرصنعتبابياناینکههماکنوندر توليد فوالد در رتبه چهاردهم جهان قرار داریم، افزود: توليد 55 ميليون تن فوالد خام در افق 1404 پيشبينی شده که برای تحقق این هدف نيازمند توليد0٦1 ميليونتنسنگآهنهستيم.

شریعتمداری افزود: در آغاز پيروزی انقالب اســالمی، صنعت فوالد کشور (ذوب آهن) ظرفيــت 500 هزار تنی داشت و امروز به بيش از 30 ميليون تن رسيده است.

وی ایران را چهاردهمين فوالدساز جهان دانست و شــریعتمداری افزود: البته به این ميزان نباید اکتفا کنيم و باید گامهای موثری برداشته شود تا بر اساس سند 1404 که ظرفيت 55 ميليون تن برای فوالد خام پيشبينی شده است، دستیابيم.

شریعتمداریتحققظرفيتفوالدی درسندچشماندازرانيازمند0٦1 ميليون تن ســنگ آهن دانســت و افزود: باید مطابق برنامه پيش رویم و کسریها را جبرانکنيم.

وی با دعــوت از طرفهای خارجی برای ایجاد ظرفيتهای جدید در قالب زنجيره فوالد، گفت: دست همه مهمانان خارجی را برای توسعه فوالد به گرمی میفشاریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم آمادگی وزارتخانهاش برای نهاییسازی سند جامع آینده فوالد گفت: این مهم میتواند ظرف یک ماه نهایی شــود و تشکلهایبخشخصوصینيزحضوری فعالداشتهباشند.

وی صادرات03 درصدی توليد فوالد را نقطه قوت این صنعت دانست و افزود: رشد توليد0۲ درصدی در سال ۲017 اميد به جامعه تزریق میکند و باید این رویه با جدیت دنبال شود.

ضرورت استفاده از همکاری خارجی برای اکتشافات عمقی

وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت ضمن ارزشمند خواندن همکاریهای سازمانهای ایميدرو و زمينشناسی در عرصه اکتشــاف ذخایر جدید معدنی، اضافهکرد:فعاليتصورتگرفتهدردولت یازدهم در این بخش قابل مقایسه با ادوار گذشتهاست.ویگفت:موضوعاکتشافات عمقی باید با همکاریهای بينالمللی ساماندهیشودودراینارتباطبهرهگيری از فناوری روز اهميت بسزایی دارد.

شریعتمداریخاطرنشانکرد:واقعيت این است که اطالعات عمقی از ذخایر معدنی محدود و اندک بوده و اطالعات ســطحی از این بخش وجــود دارد و بيشترذخایرنيزدرچنداستانمشخص تمرکز دارد.

نیاز به استفاده از دانش روز در همکاریمعدنی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود افزود: توسعه فعاليتهای معدنی نيازمند استفاده از دانش روز در چارچوب همکاریهای بينالمللی است و این مهم در ایمنسازی معادن هم باید مورد توجه قرار گيرد.

وی خواســتار آن شــد که معاونت معدنی وزارت صنعت، سازمان ایميدرو وسازمانزمينشناسیهمسوبایکدیگر برای رفع کمبودهای این بخش گامهای جدی بردارند.

پیشنیــاز همکاریهــای بینالمللیتکمیلاطالعاتپایه

شریعتمداریگفت:رونقهمکاریهای بينالمللیدربخشمعدننيازبهاطالعات پایه دارد و نقشه در مقياس یک05۲ هزار که تهيه شده اطالعات عمقی ندارد و در حقيقت کم است و باید برطرف شود.

به گفته وی، قدمهایی در زمينه تهيه نقشه در مقياس یک 5۲ هزار برداشته شده و انتظار میرود با اطالعات مربوطه، زمينه جلب و جذب ســرمایهگذاران فراهم شود.

وزیرصنعتازتهيهاطلسملینقشه پتانسيل معدنی توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایميدرو) در مقياس یــک 100 هزار خبر داد که این مهم رونمایی و انتشار پيدامیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.