فراموش شدن قطارهاي حومهاي عامل بحرانهاي برفي اخير

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت راه- تقيزاده معاون حملونقل وزير راهوشهرسازي معتقد اســت، در صورتي كه از گذشــته فكري جدي براي توسعه قطارهاي حومهاي و افزايش اســتفاده از آنها صورت ميگرفت امروز بسياري از بحرانهاي برفي اخير به وجود نميآمدند.

مهرداد تقيزاده تصريح كرد: متاسفانه تا زماني كه بحراني به وجود نيايد كمتر به دنبال پيشــگيري آن برميآييم. اين در حالي است كه تنها در صورتي كه ما از سالهاي دور به فكر توسعه قطارهاي حومهاي ميبوديم، ميشد بســياري از نياز مردم براي جابهجايي در طول اين روزها را به وسيله ريل مديريت كرد.

وي با بيان اينكه حملونقل در كشــور ما خودرومحور است و حتي اين روند نيز تشديد ميشود، به ايسنا گفت: با افزايش تعداد خودروهاي شــخصي و افزايش جابهجايي مردم به وســيله اين خودروها ما عمال حملونقل عمومي ريلي را از دست ميدهيم. اين در حالي است كه با توجه به اينكه قطارهاي حومهاي معموال زيانده هســتند هيچ يك از دولتهاي قبل فكري به حال آنها نكردهاند و تنها در طول ســالهاي گذشته بوده كه سنگبناي بخشهايي از آن گذاشته شده است.

معاون حملونقل وزير راهوشهرســازي در ادامه گفت: كارمان را از صفر شروع كرديم، اما امروز خطوط حومهاي ميان تهران و شهرهايي مانند كرج، ورامين، قم و البته در مناطق ديگري مانند تبريز راهاندازي شدهاند و آمار نشان ميدهد كه ساالنه تقريبا پنج ميليون مسافر بدون احتساب آمار متروي تهران – كرج با قطارهاي حومهاي جابهجا ميشوند. بايد اين سوال را از خودمان بپرسيم كه اگر همين تعداد مسافر نيز از قطار به جادهها اضافه ميشدند چه تعداد ماشين جديد بايد در ترافيك و مشكالت جوي باقي ميماند.

تقيزاده با اشاره به تجربه كشورهاي توسعهيافته در حوزه قطارهاي حومــهاي بيان كرد: شــهرهايي مانند لندن، پاريــس، برلين و ديگر پايتختهــاي اروپايي تعداد زيادي خــط ريلي با محوريت جابهجايي مسافران حومهاي دارند. در اين كشورها حتي اگر مشكل جوي هم به وجود آيد خيلي راحت امكان انتقال مســافران از جاده به ريل وجود دارد و هيچ بحراني شكل نخواهد گرفت.

معاون حملونقل وزير راهوشهرسازي خاطرنشان كرد: با اين وجود تجربه نشــان داده كه هرجا حملونقل عمومي مناسبي ساخته شده مردم ايران از آن اســتقبال كردهاند. از اينرو اگر اين قطارها پيش از اين مورد نگاهي جدي قرار ميگرفت، امكان پيشــگيري از مشكالت روزهاي اخير به وجود ميآمد و در آينده نيز بايد تالش كنيم با شكل دادن به اين قطارها توســعه را در آنها به عنوان يك اولويت جدي در نظر بگيريم تا پس از ســالهاي طوالني باالخره ترافيك از جادههاي ايران به شبكه ريلي منتقل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.