بحران در مهرآباد

عملكرد ايرالينها در شرايط برفي صداي مسافران را درآورد

Jahan e-Sanat - - News -

موج سرما و يخبندان بسياري از هواپيماهاي كشــور در فرودگاهها را زمينگيــر كرده و باعث نارضايتي مســافران از وضعيت خدماترســاني ايرالينها شــد. با وجود اينكه بارشها به پايان رسيده اما وضعيت فرودگاههاي مناطق برفگير به حالت عادي برنگشته است. بحران در فرودگاههاي كشــور به اندازهاي اســت كه به گفته مسووالن، عادي شدن روال پروازها به دو روز زمان نياز دارد. وضعيت نامناسب خدماترساني ايرالينها باعث شد تا سازمان هواپيمايي كشوري به آنها تذكر دهد. اين سازمان در اطالعيهاي شركتهاي هواپيمايي را مكلفكردنسبتبهنظارتبرقيمتونحوهعرضهو فروش بليت اقدام و در صورت ابطال پرواز موظفند نسبت به استرداد تمام وجه به مسافران اقدام كنند. ايندرحالياستكهسهروزازمسايلوحاشيههاي ايرالينهاي متخلف ميگذرد. دفتر نظارت سازمان هواپيمايي به دنبال يخبندان فرودگاهها در روزهاي اخير در اطالعيهاي به شركتهاي هواپيمايي اعالم كردنسبتبهنظارتبرقيمتونحوهعرضهوفروش بليتاقدامودرصورتابطالپروازموظفندنسبتبه استرداد تمام وجه به مسافران اقدام كنند.

همچنين در اين اطالعيه آمده است تحت هر عنوان افزايش نرخ بليت، نسبت به روزهاي قبل قابل قبول نبوده و با متخلفان برخورد قانوني توسط مبادي ذيربط، ازجمله ســازمان محترم تعزيرات حكومتي صورت خواهــد پذيرفت. قرار گرفتن فرودگاهمهرآباددرنزديكيشهرتهرانوبرنامهريزي اين فرودگاه براي انجام پروازهاي داخلي باعث شد حجم مشكالت مسافران در اين فرودگاه با فرودگاه امامخميني(ره) قابل مقايسه نباشد. هر چند در روزهاي ابتدايي تعداد زيادي از مسافران در ترمينال فرودگاه مهرآباد نيز سرگردان بودند و لغو پيدرپي پروازها مشــكالتي را براي آنها به وجود آورد اما آمارهاي جديد شركت فرودگاهها حاكي از آن است كهازبرپاييمجددپروازهادرمهرآبادتاكنونبيشاز 300 نشست و برخاست انجام شده است.

با اين وجــود از كار افتادن چند روزه فرودگاه مهرآباد باعث شــد مشــكالتي جدي در برخي برنامهريزيها به وجود آيد كه از عدم امكان فرود هواپيماي معاون اول رييسجمهور گرفته تا لغو همايش دريايي در چابهار بخشي از آن است.

گزارشهــاي مردمي حاكي از آن اســت كه همچنان تعدادي از پروازها در مهرآباد با تاخيرهايي چندساعتهانجامميشودوبعضيازمسافرانمجبور شدهاندبرايانجامپروازهايداخليشاننيزساعتها در فرودگاه بمانند.

عادي شدن پروازها در فرودگاه مهرآباد و امام تا ۲ روز ديگر

وزير راهوشهرسازي در رابطه با اين نابسامانيها گفت: پروازها در فرودگاههاي مهرآباد و امام خميني از سر گرفته شده است اما بازگشت اين فرودگاهها به شرايط عادي دو، سه روز زمان ميبرد. عباس آخوندي با اشاره به اينكه روزانه از فرودگاه مهرآباد 430 پــرواز و از فرودگاه امام خميني 220 پرواز صــورت ميگرفــت افزود: پس از بــارش برف و يخزدگي اين فرودگاهها كه منجر به بروز اختالالتي در پروازهاي آنها شد، نشست و برخاست هواپيماها در آنها از دوشنبه از سرگرفته شد.

وي افزود: از ظهر دوشنبه 80 پرواز نشست و برخاست در فرودگاه مهرآباد انجام شد و02 پرواز هم در فرودگاه امام صورت گرفت. وزير راهوشهرسازي افزود: آنچه باعث بروز اختالل در پرواز هواپيماها در فرودگاه شد مشكل نبود ديد مستقيم خلبان بود. وي افزود: خلبان براي بلند شدن از باند هر فرودگاه نياز به 500 تا 600 متر ديد مستقيم دارد و براي نشستنهواپيمابه008 مترديدمستقيمنيازاست در حالي كه اين ديد در فرودگاه مهرآباد به003 متر رسيده و در فرودگاه امام وضعيت بدتر بود.

آخونــدي همچنين گفت: تمــام جادهها و مســيرهاي شرياني اصلي كشــور به جز آزادراه تهران-ساوهوجادهقديمتهران-قمبازگشاييشده است. وي افزود: با پيشآگاهي نيروها زيرمجموعه وزارت راهوشهرســازي آمادگــي كامل براي بروز چنين وضعيتي را داشتيم و تمام امكاناتمان را به كار گرفتيم اما به هيچ وجه مدعي نيستيم كه هيچ مشكلي پيش نيامده است. آخوندي گفت: برف اخير نشــان داد تهران و شهرهاي بزرگ در حملونقل متكي به جاده است درحالي كه بايد به سمت شهرسازي ريل پايه برويم.

مهرآبادهمچنانمشكلدارد

با اين وجود گزارشها نشان ميدهدكه فرودگاه مهرآباد هنوز در انجام پروازها با مشكل مواجه است. يكي از مسووالن ايستگاه ايرالينهاي داخلي گفت: مسووالن فرودگاه اجازه ورود و فرود هواپيما را به فرودگاه مهرآباد نميدهند. گفته ميشود مسووالن فرودگاه مهرآباد اجازه ورود هيچ هواپيمايي را به فرودگاه نميدهند به نظر ميرسد با تاريك شدن هوا و افزايش برودت، فرودگاه مهرآباد در پذيرش هواپيما به مشكل بر خورده است.

سرگرداني ايرانيها در تركيه زير فشار برف

سه روز پس از بارش برف با از دور خارج شدن مهمترين فرودگاههاي بينالمللي ايران، شــمار زيادي از مسافران ايراني در استانبول نيز همچنان سرگردانوبالتكليفماندهاند،بيآنكهپاسخروشني از شركتهاي هواپيمايي ايراني دريافت كنند. انجام نشدن برخي پروازها از فرودگاههاي كشور سبب سرگرداني مسافران ايراني در خارج از مرزها شده و برگشت آنها را به كشور با اختالل مواجه كرده است. اينوضعيتدراستانبولحادترگزارششده،چراكه صداي اعتراض ايرانيها نسبت به بيمسووليتي و بيمديريتي شركتهاي هواپيمايي كشورمان در قبال تعهداتي كه به مسافران دارند به تلويزيونهاي تركيه رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.