جابهجايي 140 هزار مسافر در 2 روز

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا - مديرعامل شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران گفت: با وجود شرايط بد جوي و بارش سنگين برف در روزهاي گذشته بيش از 140 هزار نفر از مردم در مسيرهاي ريلي كشور جابهجا شدند.

ســعيد محمدزاده گفت: اين تعداد مسافر در مجموع با 382 رام قطار در شبكه ريلي كشور و در مسيرهاي مختلف جابهجا شدهاند. معاون وزير راهوشهرســازي اظهار داشت: با بارش برف سنگين در بيشتر نقاط كشور مراجعه مردم براي استفاده از قطارهاي مسافري افزايش قابل توجهي داشت و راهآهن ارائه خدمات به هموطنان را در اولويت مهم خود قرار داد.

مديرعامل شــركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران بيان كرد: متوسط تاخير قطارها در مبدا كمتر از 30 ثانيه و تاخير ورود قطارهاي ما به ايستگاه كمتر از 23 دقيقه اســت، اما به علت رعايت مسايل ايمني در اين شرايط تاخير قطارها به ايستگاه در دو روز اخير افزايش يافت زيرا در جاهايي كه ســرعت قطار بايد 140 كيلومتر باشد به حدود 30 كيلومتر كاهش يافت اما سير هيچ قطاري در شبكه لغو نشد.

وي گفت: با توجه به محدويتهاي ارائه خدمات هوايي و جادهاي تقاضا براي ســوار شــدن به قطار افزايش قابل توجهي داشت و حتي در برخي مســيرها دو برابر ظرفيت قطار، مردم سوار اين وسيله نقيله شدند. بارش سنگين برف كه از شامگاه هفتم بهمنماه در تهران آغاز شد، انجام پروازها در فرودگاههاي مهرآباد و فرودگاه بينالمللي امامخميني(ره) را مختل كرد و اين موضوع باعث شــد تا مردم در اين مدت به استفاده از قطار گرايش بيشتري از خود نشان دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.