نقش مراكز ديني در مصرف بهينه آب

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت آبوفاضالب استان اصفهان در جمع مديران طرح آبرساني اصفهان بزرگ بر اهميت مصرف صحيح آب در جامعه از طريق آموزههاي ديني تاكيد كرد و گفت: در آموزههاي زندگيساز اسالم، آيات قرآن و احاديث فراوان با تعبيرهاي گوناگون، اســراف و زيادهروي در هر كاري را بهطور عام و در مورد آب بهطور خاص، مورد نكوهش و مذمت قرار داده است. هاشم اميني بر نقش مساجد و ائمه جماعات در ترويج فرهنگ صحيح آب اشاره كرد و گفت: مساجد و مراكز ديني نقش غيرقابل انكاري در شكلگيري باورها و ارزشهاي آحاد مردم در حوزه مديريت مصرف صحيح آب دارند و بستري مناسب براي آموزش و اطالعرساني هستند. از آنجا كه آب جايگاه ويژهاي در زندگي و حيات بشر دارد، آموزههاي ديني و فرهنگي نيز ميتواند نقش مهمي در تبيين فرهنگ مصرف بهينه آب ايفا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.