نصب سامانه شنگير در شبكه آب شهرقدس

Jahan e-Sanat - - News -

محبوبه ابوالقاسمي–خبرنگار جهان صنعت- مدير دفتر كنترل كيفيت و بهداشت آب شركت آبوفاضالب شهرها و شهركهاي غرب تهران گفت: با توجه به بافت ريزدانه زمين و وجود مشكل شندهي چاه كاوسيه شهر قدس اين دفتر با همكاري امور آبفاي اين شهرستان اقدام به نصب سامانه شنگير كرد.

او افزود: ماســهدهي چاهها داليل مختلفي داشــته كه البته فراواني مواد سيلتي و ماسهاي بســيار دانهريز در اليههاي آبدار منطقه از اصليترين علل آن ميتواند باشد.

محمد بزرگمهر اظهار داشــت: اين ســامانه با بهرهگيري از نيروي گريز از مركزي كه در اثر جريان ورودي به دســتگاه توليد ميشود، ذرات جامد را از مايع جدا و آب حامل ذرات از راه ورودي وارد قســمت اســتوانهاي شده و با حركت دوراني مارپيچي به سوي پايين جريان مييابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.