سند آب شرب و صنعت استان مركزي تدوين شد

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل آبوفاضالب استان مركزي گفت: سند آب شرب و صنعت اســتان مركزي تدوين شده است. عبدالرضا خليلي در جلسه شوراي هماهنگي صنعت آب و بــرق اســتان مركزي با اشــاره به ميزان آب سطحي در اســتان مركزي اظهار داشــت: در ســال 2۹ ميزان آب ســطحي در استان 30 ليتر در ثانيه بود در حالي كه امروز ظرفيت بااليي در حدود 2۷00 ليتر در ثانيه براي آب شهري در اختيار است. وي افزود: در بخش آب شرب با وجود مشكالت و محدوديتهاي مالي شركتهاي زيرمجموعه از محل درآمد خود و بخش خصوصي استفاده كردند و بخش آبوفاضالب شهري استان بيش از 0۷ ميليارد تومان به روش ‪B. O.‬

T در فاضالب و بيش از 35 ميليارد تومان از منابع درآمدهاي شــركت صرف برنامهريزي و تامين هزينه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.