توسعه ظرفيتهاي صنعتي در شهرك صنعتي انزلي ضروري است

Jahan e-Sanat - - News -

غفار اسماعيلي، عضو هياتمديره سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران طي بازديد از چند واحد صنعتي مستقر در شهرك صنعتي منطقه آزاد بندر انزلي گفت: مناطق آزاد مبتني بر اين اعتقاد شكل گرفتهاند كه سرمايه موتور رشد و توسعه اقتصادي يك كشور است.

عضو هياتمديره ســازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران افزود: توســعه خوشههاي صنعتي كه داراي بازدهي بيشــتري نسبت به ساير راههاي توسعه بنگاههاي بخش خصوصي است و به دليل افزايش همكاري و فعاليتهاي مشاركتي هزينه كمتري را نيز دربر دارند، با توجه به مزيتهاي قانوني منطقه آزاد انزلي، احداث و توسعه شهركهاي صنعتي و خوشههاي صنعتي در اين منطقه بسيار مناسب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.