اتصال 394 شهر و روستاي بوشهر به شبكه گاز

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت گاز بوشهر گفت: با اقدامات گسترده صورت گرفته در سطح استان، ضريب نفوذ گاز شهري و روستايي به سرعت افزايش يافته و هماكنون63 شهر و بيش از 853روستا قادر به استفاده از گاز است. غالمعباس حسيني در اين رابطه اظهار داشــت: تمام توان خود را به منظور پوشش حداكثري اقصي نقاط استان از گاز طبيعي به كار گرفته و در همين ارتباط طي دو سال اخير شاهد رشد 40 درصدي شبكهگذاري در استان بودهايم كه با اجراي اين مهم، ضريب نفوذ گاز شهري و روستايي به نحو چشــمگيري افزايش يافته است. مديرعامل شركت گاز استان بوشهر بيان كرد: تاكنون بيش از 5۹81 كيلومتر شبكه در استان اجرا شده است كه اين امر موجب شده ضريب نفوذ گازرساني در بخش شهري به ۷/8۹ درصد و در بخش روستايي نيز به 86/3 درصد برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.