ﻭﺍﮔذﺍﺭیهﺎی ﺭﺩ ﺩﻳﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳخ پیﻮﺳﺖ

معاون وزیر اقتصاد:

Jahan e-Sanat - - News - ﺧﺒﺮ

گروه بورس- حجــم واگذاریها در دو ماه آخر ســال به انــدازه تمام 10 ماه گذشــته خواهد بود و بیش از پنج تا شش هزار میلیارد ســهم را عرضــه میکنیم. میرعلی اشرف پوریحسینی رییس سازمان خصوصیسازی در نشست معرفی برنامههای ســازمان خصوصیســازی و فرصتهای ســرمایهگذاری با فعاالن بازار سرمایه در جــواب اعتراضاتی که بعضی از نمایندگان مجلس نسبت به روند و نوع واگذاریها به این سازمان داشتند افزود: در سال 94 دولت یازدهم تمامی مصوبات رد دیون عمل نشده دولــت نهم و دهم را که حدود 90 مصوبه بود لغو کرد و تا به امروز تنها یک واگذاری به عنوان رد دیون انجام شده که آن هم با مصوبه مجلس و برای تسویه تتمه حساب صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد بود که از دولت قبل باقی مانده بود. پوریحسینی با اشاره به اینکه واگذاری به عنوان رد دیون نداریم گفت: در دولت یازدهم هیچ واگذاری به عنوان رد دیون انجام نشــده است. وی افزود: تا قبل از دولت یازدهم واگذاریهای سازمان خصوصیسازی به مالک خصوصی واقعی تنها 12 درصد تحقق یافته بود که بــه همت این ســازمان و همکاری دولت این رقم به 67 درصد رسیده که این خود بیانگر موفقیت ســازمان خصوصیسازی است. رییس سازمان خصوصیسازی گفت: مدتهاست که ســازمان خصوصیسازی تبدیل به زبان بخش خصوصی شــده در حالی که این ســازمان برای ادامه فعالیت شــفاف خود نیاز به حمایت و همصدایی بخش خصوصی دارد. اعتراض به فشارها پوریحســینی با اعتراض به فشارها بر سازمان خصوصیســازی گفت: مدافعان بخش خصوصی واقعی در هیات واگذاری به جای آنکه در راستای منافع خود صحبت کنند بر حفظ منافع دولت تاکید دارند و به جای آنها این ما هستیم که سعی میکنیم حق بخش خصوصــی را از دولت بگیریم. وی گفت: برای ما ســوال اســت که چرا بخش خصوصی واقعی جلوی بخشــی از نمایندگان مجلس که بارها در واگذاریها ما را متهم به تبانی کردهاند نمیایســتند و در کنــار ســازمان خصوصیســازی از حق خود دفاع نمیکنند. رییس ســازمان خصوصیسازی گفت: حاال که این سازمان با زحمت بسیار توانســته دولت را کمکم عقب براند؛ به کمک بخش خصوصی نیاز دارد تا فشاری که تصدیگران به سازمان خصوصیسازی وارد میکنند کم شود اما اگر بخش خصوصی میخواهد سکوت کند و منتظر بماند تا بر اثر اتفاقات مشکالتشان حل شود باید به آنان یادآور شوم که با این روش هیچگاه نمیتوانند دولت را کنار زده و به فعالیت اقتصادی در این فضا بپردازند. پورحســینی افزود: ما به کمک پررنگتر بخش خصوصی برای ادامــه فعالیت نیاز داریم چرا که تنها در ســال گذشته هشت هزار و 700 نامه از ســمت ســازمانها و دستگاههای نظارتی برای این سازمان ارسال شده و ما به تنهایی نمیتوانیم پاسخگوی تمام این اتهامات باشیم. بسترسازی خصوصیسازی واقعی پورحســینی با تاکید بر بســتری که برای بخش خصوصی فراهم شــده گفت: تنها برای واگذاری آلومینیوم المهدی ما را 22 ماه به دادگاه کشیدند آن هم برای بنگاهی که چندصد میلیارد بدهی داشت پس باید به بخــش خصوصی اعالم کنم کــه در این دولت فرصتی پیش آمده تا با کم کردن تصدیگری دولت، فعالیتهای اقتصادی مردم به خود مردم سپرده شود. بــه همین دلیل از بخش خصوصی واقعی تقاضا میکنیم با فشــار بیشتر، هم بر ما و هم بر دیگــر نمایندگان دولتی خود به ما کمک کنند تا حقشــان گرفته شــود. رییس سازمان خصوصیسازی گفت: حجم واگذاریها در دو ماه آخر ســال به اندازه تمام 10 ماه گذشته خواهد بود و بیش از پنج هزار میلیارد سهم را عرضه میکنیم. وی افزود: از نظر عرضه ممکن است تمام سهامی که عرضه میشود به فروش نرسد یا ممکن اســت این سهام به فروش برسد اما برنامه ما این اســت که بیش از شش هزار میلیارد سهم را در دو ماه پایانی سال عرضه کنیم. وی ادامه داد: در هفته آینده و در شــانزدهم بهمنماه مزایدهای برگزار خواهیــم کــرد و در برنامههای ما عرضه شــرکت کشــت و صنعت مغان، کشت و صنعت پارس، بیمهها و نیروگاهها خواهد بود. پوریحسینی با اشاره به اینکه چندین هزار میلیارد ســهم در بهمن و اســفند ماه عرضه میشــود، گفــت: امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی بخش عظیمی از این عرضهها با موفقیت عرضه شــود و ما شاهد کاهش تصدیگری دولت باشیم. رییس ســازمان خصوصیسازی افزود: در چهار سال گذشته کارهای زیادی را برای تعیین قیمت پایه، نحوه واگذاری و شرایط واگذاری شــرکتها انجام دادیم و تالش کردیم بــا همکاری هیات واگذاری بخش اعظمی از بســتر کار را فراهم کنیم. وی ادامه داد: بخش دیگر کار ما اطالعرسانی و انعــکاس به بخش خصوصــی و ما باید اعتماد آنها را بازسازی کنیم. بهینهسازی مزایدهها پوریحســینی افزود: برخی افراد فکر میکنند ما این اقدامات را چون مســوول واگذاری هســتیم انجام میدهیم و فقط برای ادای تکلیف است و فقط میخواهیم گزارش بدهیم در صورتی که واگذاریها فقط به قصد واگذاری انجام میشود و ما اگــر 100 مزایده برگــزار کنیم و نتوانیم آنها را به فروش برســانیم افتخاری برای ما نخواهد شــد. وی گفــت: باید تالش کنیم مزایده به ثمر برســد و باید با بخش خصوصی تعامالت خود را داشــته باشیم. معاون وزیر اقتصاد افزود: بخش خصوصی هم باید بتواند از حق خودش دفاع کند و ما هم سعی میکنیم حرف آنان را بشنویم و اگر کسی نقدی یا پیشنهادی داشت آن را شــنیده و برطرف کنیــم. معاون وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه جلســاتی برای تعامــل با بخش خصوصی داریم گفت: در فرصتهایــی که به وجود میآید صحبت آنان را میشــنویم و همه تالشــمان این اســت تا با همکاری بخش خصوصی کم شدن حجم دولت را محقق کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.