وعده ثبات قيمت ماهي براي شب عيد

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاه خبرنگاران- در حالي كه با نزديك شدن به سال جديد، همه بازارها همچون بازار ماهي و آبزيان با نوسان و افزايش قيمت روبهرو ميشود، مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات آبزيان گفت: توليدكنندگان تمام توان خود را براي توليد و عرضه محصول گذاشــتند و انتظار ميرود كمبود و بحران خاصي در بازار رخ ندهد. ارســالن قاســمي درباره عرضه ماهي در بازارچههاي فروش، اظهار كرد: با توجه به افزايش تقاضا در چند سال اخير، بحث عرضه ماهي در بازارچهها را به منظور جلوگيري از نوسان قيمتها آغاز كرديم كه اين اقدام در اسفند امسال نيز اجرا خواهد شد.

به گفته وي، عرضه ماهي شــب عيد در روزهاي پاياني اســفند همانند سالهاي گذشته بين سه تا پنج درصد نوسان خواهد داشت.

قاسمي با ابراز نگراني از تنش بازار ماهي ناشي از ممنوعيت تيالپيا، گفت: با توجه به ممنوعيت واردات تيالپيا، برخي دالالن درصدد ايجاد تشنج در بازار آبزيان هستند در حالي كه تيالپيا براي بازار شب عيد وارد شده و تنها اين سودجويان به بهانه كاهش عرضه به دنبال ايجاد جو رواني براي دستيابي به اهداف خود هستند. مديرعاملاتحاديهتكثير،پرورشوصادراتآبزياناذعانداشت:ازتعزيراتحكومتي و سازمان شيالت تقاضا داريم به منظور حفظ حقوق مصرفكننده ورود جدي در بحث كنترل بازار شب عيد داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.