چکشکاریمجدد

واكنش بخش خصوصی به ارجاع بودجه به كميسيون تلفيق؛

Jahan e-Sanat - - News -

«جهان صنعت»- اليحه بودجه ســال ٧۹ يكي از پرحاشــيهترين بودجههاي ســالهاي گذشــته قلمداد ميشــود. طي ماههاي اخير اگرچه اتفاقات زيادي در كشور به وقوع پيوست اما موضوعي كه بيش از همــه تحوالت، مورد توجه مردم و كارشناســان قــرار گرفت، اليحه بودجه ســال ٧۹ بود كه در ۹١ آذرماه توســط رييسجمهور به رييس مجلس ارائه شد اما به دليــل نقاط ضعف قابل توجهي كه داشــت به سرعت به يكي از پرحاشيهترين اخباري تبديل شد كه بندهاي مختلف آن به صورت پررنگ در فضاي مجازي دســت به دست شد و در نهايت اعتراض بســياري از گروههاي جامعه را به خود اختصاص داد چراكه به گفته كارشناسان دولت بيشتر بار هزينههاي خود را براي سال آينده به دوش مردم انداخته و براي كوچكســازي خود برنامهاي ندارد. از اينرو فعاالن اقتصادي و مردم از نمايندگانمجلسدرخواستكردندهرطورشده اجازه ندهند اليحه بودجه ٧۹ با چنين نواقصي تصويب شود. بر اين اساس نمايندگان مجلس نيز با بيان اظهارنظرهاي گوناگون اعالم كردند با چكشكاري بودجه، اجازه نميدهند وضعيت معيشتي مردم سختتر از شرايط فعلي شود. با اين حال با وجود چكشكاري كميسيون تلفيق مجلس، چند ايراد اساسي در اليحه بودجه سال ٧۹ باعث شد براي اولينبار كليات اليحه بودجه با مخالفت اكثر نمايندگان مجلس رد شود. البته واقعيت اين است كه هميشه سند بودجه موافقان و مخالفان خاص خود را داشته اما اين براي اولين بار بود كه كليات اليحه بودجه سال ٧۹٣١ كل كشور با مخالفت0٢١ نفر از مجلسيها مواجه شد تابارديگربرايبررسيمجددبهكميسيونتلفيق بودجه ارجاع شود.

هشدارکارشناسان

اين در حالي است كه پيش از رد كليات اليحه بودجه ســال ٧۹، كارشناسان و فعاالن بخش خصوصي نيز مخالفت خود را با برخي از بندهاي اليحه بودجه اعــالم كرده و در مورد عواقب آن هشدار داده بودند. بر اين اساس اتاقهاي ايران، اصناف و تعاون در نامهاي به رييس مجلس ديدگاه بخشخصوصي كشور را در مورد اليحه بودجه ٧۹٣١ اعالم كردند و در بخشي از هشدارهاي خود آوردند در اليحه بودجه ٧۹ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسســات انتفاعي وابسته به دولت حدود ٨۶درصد از بودجه كل كشــور را تشكيل ميدهند كه با روح سياستهاي اصل ٤٤ و خصوصيسازي مغاير است. همچنين برخي از روساي اتاقهاي بازرگاني كشور در گفتوگو با «جهانصنعت»، نواقص گوناگون اليحه را به صورت مشروح اعالم كردند.

در همين رابطه محسن احتشام رييس اتاق بازرگاني بيرجند اعالم كرد: اليحه بودجه سال٧۹ اگرچه عالوه بر نقاط ضعف، داراي نقاط مثبتي نيز هست اما جنبههاي منفي آن به اندازهاي پررنگ است كه در نهايت نميتواند كشور را به اهدافي كه در بخش توليد و اشتغال مد نظر قرار گرفته برساند.ايندرحالياستكهانتظارميرفتاليحه بودجه سال٧۹ طوري چيده شود كه به دنبال آن كارآفرينانوصنايعآسيبديدهكهاينروزهادچار گرفتاري هستند، با كمكهاي بالعوض دولت انگيزه كار و تالش پيدا كنند اما به دليل اينكه از طرح هدفمندي يارانهها پولي به توليد روانه نشد و همچنين طبق اليحه بودجه سال آينده هم قرار نيست هيچ گونه كمكي به بخش صنعت و توليد شود، در سال٧۹ با بحرانهاي جديدتري در حوزه اقتصاد و اشتغال روبهرو خواهيم شد.

شرایط ناگوارتر براي صنعت و توليد

همچنين محمدرضا جعفــري رييس اتاق بازرگاني اراك اظهــار كرد: با توجه به وضعيت نابسامان توليد و صنعت در كشور، انتظار ميرفت در ارائه اليحه بودجه ســال ٧۹ از سوي دولت تدابيري براي كمك به توليد انديشيده شود تا با ايجاد رونق در اين بخش بتوان بيكاري را كه در حال حاضر يكي از ابرچالشهاي اقتصادي كشور قلمداد ميشــود رفع كرد اما نگاهي به بندهاي مختلف اليحه بودجه نشان ميدهد سال آينده شرايط ناگوارتري براي صنعت و توليد به وجود خواهد آمد چرا كه قرار اســت فشار مالياتي بر واحدهاي توليدي و افراد خوشحســاب بيشتر شــود. به گفته وي، نگاهي به اليحه بودجه ٧۹ نشــان ميدهد با وجود فربهتر شدن دولت طي سالهاي اخير، هيچ برنامهاي براي چابكسازي و كوچكسازي دولت وجود ندارد و دولت دوازدهم نيز با وجود تمام بدهيهايي كه به دليل كوچك نبودن به بار آورده است، قصد ندارد براي افزايش سهمبخشخصوصيدراقتصادكشوركاريانجام دهد. جعفري همچنين گفت: بودجه پروژههاي عمراني كه طي سالهاي گذشته نيز كاهش پيدا كرده بود، در اين اليحه نيز با كاهش شــديدي روبهرو شــده كه اين اقدام نيز شــرايط ركود را بحرانيتر خواهد كرد.

علياصغرجمعهايرييساتاقبازرگانيسمنان نيز به «جهان صنعت» گفت: رويكرد دولت در اليحه بودجه سال ٧۹ اگرچه كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است اما نكته قابل تامل در تنظيم بودجه سال آينده اين است كه دولت قصد دارد با افزايش فشارهاي اقتصادي و انداختن بار اين هزينهها به دوش مردم، خودش را اداره كند. اين در حالي اســت كه مردم با اوضاع نابسامان اقتصادي دست و پنجه نرم ميكنند و به دليل سيستم معيوب اقتصادي كشور ناچارند هر روز حتي كاالهاي اساسي و مايحتاج روزانه خود را با قيمتهاي باال و نامشخص تامين كنند. به گفته وي، انتقاد مهم ديگري كه به اليحه بودجه٧۹ وارد است، بيتوجهي به مبحث كوچك و چابكسازي دولت است. اين در حالي است كه دولت روحاني نتوانســت در دولت يازدهم براي كوچكسازي اقدامي كند و حاال با نگاهي به متن اليحه بودجه سالآيندهنيزميتوانپيشبينيكردكهدردولت دوازدهم نيز در راســتاي كوچكسازي دولت و توجه به بخش خصوصي، اقدامي نخواهد شد.

بهدنبالبودجهمنطقیبودیم

همچنين عبداهلل مهاجر رييس اتاق بازرگاني مازندران با بيان اينكه از دولت انتظار ميرفت بودجهاي منطقي و كارشناسيشده را به مجلس ارائه دهد، گفت: اما نگاهي به بندهاي مختلف اليحه بودجه نشــان ميدهد بيشــتر مسائل مطرحشــده در آن منفي اســت و نميتواند در راســتاي برونرفت از مشكالت اقتصادي كمكي كند. به گفته وي، در مورد بودجههاي عمراني كه طبق اليحه بودجه ٧۹ هم ميزان آن كاهش يافته، منابع مالي براي اين قسمت در نظر گرفته ميشــود اما در نهايت تنها 0١ تــا ٢١ درصد از آن محقق ميشــود چرا كه هزينههاي دولت باالست. بنابراين اين منابع مالي در نهايت از جيب مردم گرفته شده و به جيب كارمندان دولت ريخته ميشود و سرانجام شاهد اين هستيم كه كار خاصي در حوزه رونق اقتصادي انجام نميشود. مهاجر معتقد است اين نواقص در حالي وجود دارد كه ارز ٣500 توماني درنظر گرفتهشــده در بودجه نيز با ارز مرجع تفاوت زيادي دارد و عالوه بر ايجاد رانت براي عدهاي خاص، نميتواند منفعتي براي فعاالن اقتصادي داشته باشد.

انتقادات مجلسیها

عالوه بر انتقاداتي كه از سوي فعاالن بخش خصوصي اعالم شد، نمايندگان مجلس نيز به ذكر داليل مهمي همچون عدم توجه به كاهش حجم دولت و متورمتر شــدن آن، كاهش ٧١ درصدي بودجههاي عمراني، عدم افزايش قيمت حاملهاي انرژي، مغايرت بودجه ٧۹با اسناد باالدســتي به ويژه برنامه ششم توسعه، عدم توجه به حل مشــكل صندوقهايي از جمله تامين اجتماعي و بازنشستگي، عدم توجه به صادرات غيرنفتي، وابستگي هزينههاي جاري دولت به درآمدهاي نفتي، افزايش برداشت از صندوق توسعه ملي، حجم ماليات ١١١ هزار ميليارد توماني و كاهش ۹١هزار ميليارد تومان از يارانه نقدي و قطع يارانه بيش از 0٣ ميليون نفر با كليات اليحه بودجه ٧۹ مخالفت كردند. بر اين اساس قرار است بعد از سه روز فرصت بررسي مجدد اليحه و بازنگري در تصميمات، امروز اليحه بودجه ٧۹ دوباره در صحن علني پارلمان بررسي شود.

بر همين اســاس با توجه به اينكه بودجه تركيبي از نقاط ضعف و قوت است و مخالفان و موافقان اليحه به دنبال دستيابي به بودجهاي كارآمد هستند، بنابراين بررسي روي اين اليحه همچنان ادامه خواهد داشت كه انتظار ميرود نتايج مطلوبي را دربر داشــته باشــد كه در نهايت به نفع مردم و فعاالن اقتصادي باشــد. در غير اين صورت وضعيت نابســامان بازار و اوضاع سخت معيشتي دوباره صداي مردم را درخواهد آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.