واردات برنج تا ۱۳ تير ۷۹ مجاز اعالم شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- بر اساس بخشنامه گمرك، ثبت سفارش و واردات برنج از اول بهمن ۶۹ تا ١٣ خرداد ٧۹ مجاز اعالم شده است.

از ايــن رو گمرك جمهوري ايران در بخشــنامهاي به مديران گمركات اجرايي ضوابط چهارگانهاي را براي واردات برنج ابالغ كرد كه بر اســاس آن ثبت سفارش و واردات از يكم بهمن ۶۹ تا ١٣ خرداد ٧۹ مجاز است. ضمن اينكه ثبت سفارش تمام محمولههاي برنج سه ماهه و حداكثر براي يك ماه قابل تمديد است. همچنين بر اساس بخشنامه گمرك، محمولههاي وارداتي بايد حداكثر تا شامگاه ١٣ تيرماه ٧۹ وارد و ترخيص قطعي شود، همچنين حداكثر مهلت اعتبار ثبت سفارش اوراق اسنادي، اعتبار اسنادي و حوالههاي ارزي تا تاريخ ١٣ تير ٧۹ خواهد بود و ترخيص و واردات برنج بعد از ١٣ تير ٧۹ تحت هيچ عنوان امكانپذير نيست.

گفتني است اين بخشنامه از سوي علي معقولي مديركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه در نهم بهمن ۶۹ به گمركات اجرايي ابالغ شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.