واكنش رييس اتحاديه ميوه به گراني پياز

Jahan e-Sanat - - News -

فــارس- با وجود اينكه همچنان ميوههاي وارداتي با قيمتهاي باال در مغازههاي سطح شهر به فروش ميرسد و به تازگي محمولهاي از ليموترشهاي قاچاق نيز در ميدان مركزي ميوهوترهبار كشف شده، رييس اتحاديه ميوهوترهبار تهران با بيان اينكه واردات ميوه به كشــور بسيار محدود شده است، گفت: تكنمونههايي مانند گالبي بيروتــي، واردات داريم. همچنين در حالي كه طي روزهاي اخير قيمت پياز در بازار با افزايش قيمت روبهرو شده، حسين مهاجران با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت پياز خيلي زياد نيست، اضافه كرد: درصد افزايش قيمت پياز خيلي قابل توجه نيست.

وي در تشــريح وضع بازار ميوهوترهبار نيز اظهار كرد: افزايش قيمت در بازار ميوهوترهبار نداريم و بازار در شرايط آرامش قرار دارد. مهاجران با اشاره به اينكه سيب و پرتقال به اندازه كافي در بازار انبار شده است، تصريح كرد: مشكلي براي بازار شب عيد نداريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.