وعده تجارت ۰۵ ميليارد دالري

Jahan e-Sanat - - News -

با وجود اينكه به نظر ميرسد بعد از برجام و با تغيير موضع ايران نسبت به تجارت دوجانبه با چين كه ديگر حول محور خريد كاالها و اجناس بنجل چيني نميچرخد، موضع تجاري اين كشور نسبت به ايران تغيير كرده و مسووالن چيني با بستن و مسدود كردن حسابهاي ايرانيان در چين و همچنين ممنوعيت حضور ســرمايهگذاران چيني در ايران، قصد دارنــد وارد فاز جديدي از همكاريهاي اقتصادي با ايران شوند. اگرچه همچنان نگاهي به آمار نشانميدهدكهچينيكيازبزرگترينشركايتجاريايراناست اما با اين حال برخي كارشناسان معتقدند رفتار چينيها با فعاالن اقتصاديايرانيتغييركردهودولتمرداناينكشور،كشورهايينظير افغانستانوپاكستانراكهدرهرشرايطيناچاربههمكارياقتصادي با چين هستند به عنوان اولويتهاي تجاري خود برگزيدهاند كه در اين صورت طي ماههاي آينده، سطح مبادالت تجاري دوجانبه با چين دستخوش تغيير و تحوالتي خواهد شد. با اين حال مسووالن اتــاق بازرگاني ايران و چين معتقدند چينيها همچنان مايل به سرمايهگذاري در ايران هستند و براي افزايش مبادالت تجاري و اقتصاديخودباايرانانگيزهدارندامادراينخصوصسوءتفاهمهايي به وجود آمده است كه به زودي حل ميشود.

بر همين اساس به تازگي مجيدرضا حريري نايبرييس اتاق بازرگانــي ايران و چين از فراخــوان چينيها براي افتتاح مجدد حســابهاي مسدودي خبر داد و گفت: سركنسولگري ايران در شانگهاينيزرسمااينموضوعرااعالمكردهوچينيهابهدنبالرفع سوءتفاهمهاهستند.همچنينرييساتاقبازرگانيايراناعالمكرد براساسآخرينشنيدهها،مسالهبستهشدنحسابهايحقيقيو حقوقيايرانياندرچينحلشدهاست.اسداهللعسكراوالديرييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين نيز در سومين همايش بازرگاني و سرمايهگذاري ايران و چين كه ديروز در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، از نزديك شدن مبادالت تجاري ايران و چين به مرز0٤ ميليارد دالر در سال ٧١0٢ خبر داد و گفت: همچنين در سال ٨١0٢ قول دادهايم در زمينه مبادالت تجاري با چين به مرز 50 ميليارد دالر برسيم. رييس سازمان سرمايهگذاري و معاون وزير اقتصاد نيز در اين همايش از سرمايهگذاري٣/٢ ميليارد دالري چينيها در ايران بعد از سال ٢۹ خبر داد و گفت: مشكالت ايران و چين را نبايد بزرگ كرد چرا كه طي چهار سال گذشته حدود دو ميليارد و00٣ ميليون دالرسرمايهگذاريازطرفشركتهايچينيدرايرانصورتگرفته است. همچنين اولين قرارداد بزرگ مالي بين ايران و يك موسسه مالي چين به مبلغ0١ ميليارد دالر امضا شد.

افزایش 22 درصدي تجارت دوجانبه

محمد خزاعي در ســومين همايش فرصتهاي بازرگاني و سرمايهگذاري ايران و چين در اتاق ايران گفت: ساالنه ١١ ميليارد دالر نفت ايران به چين صادر ميشود و فروش نفت خام ايران به چين باالترين سطح در دهه اخير بوده است. رييس كل سازمان ســرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فنــي ايران اضافه كرد: مجموع تجارت ما با چين اعم از صادرات و واردات در سال ٧١0٢ حدود ٢٢ درصد افزايش داشــته و اولين قرارداد بزرگ مالي بين جمهوري اســالمي ايران و يك موسسه مالي چين به مبلغ 0١ ميليارد دالر امضا شد.

حدود ١١ ميليارد دالر پروژهاي ايراني براي تامين مالي چين معرفيشدهاندوتماماقداماتمربوطدرحوزههايصنعتيوبهداشتي انجام شده است. وي با اشاره به افزايش سطح تجاري بين دو كشور گفت: حضور شركتهاي تجاري چين در ايران و حضور هياتهاي ايران در چين حاكي از عزم همكاري بين طرفين است.

باید واقعيتها را در نظر گرفت

خزاعيبابياناينكهبهمحضبروزمشكليدرچينياايرانبرخي شروع به بزرگ كردن اين مسايل ميكنند، گفت: اين روش ميتواند بهروابطحسنهديرينهچندهزارسالهصدمهبزندوعلتايناستكه ممكناستمادرايرانوعدهايهمدرچينانتظارداشتهباشندهمه چيز كامل باشد و واقعيتهاي مربوط به دو كشور را ناديده بگيريم در صورتي كه بايد در ديپلماسي سياسي و اقتصادي واقعيتها را در نظر گرفت. وي افزود: واقعيت در مورد ايران اين است كه ايران امروز يكيازمهمترينقدرتهايسياسيواقتصاديمنطقهاستوبدون حضور ايران معادالت سياسي منطقه رقم نميخورد.

خزاعي بــا بيان اينكه رابطه ايران و چيــن در دوران تحريم بســيار دوستانه بوده و ما از حمايت ملت و دولت چين برخوردار بودهايم، گفت: رابطه ايران و چين كوتاهمدت نيست و چندهزارساله است. بنابراين ايران از هر نوع همكاري اقتصادي، سرمايهگذاري و همكاري سياســي و دوجانبه در سطح منطقه به شكل كامل استقبالميكند.

رييس كل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي فني و اقتصادي ايران افزود: واقعيتها در مورد چين آن است كه چين امروز با چين ‪،5١ 0١‬ سال قبل بسيار متفاوت است. امسال چين چهلمين سال اصالحاتاقتصاديخودشراميگذراند.برنامهتوسعهاقتصاديچين رشد باالي 5/۶ درصد را براي سالهاي آينده در نظر گرفته و چين ايدههاي بزرگ اقتصادي را در سطح بينالمللي مطرح كرده است.

خزاعي گفت: ايده يك راه يك كمربند ازجانب رياستجمهوري چين كه در سال ٣١0٢ مطرح شد، يكي از ايدههاي مهمي است كه جغرافياي سياسي و اقتصادي دنيا را تحت تاثير قرار ميدهد. وي افزود: اتفاقا در اين ايده ايران و منطقه ما جايگاه بسيار مهم و اساسي را دارد و بايد داشته باشد.

رييس كل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران گفت: تاسيس بانك سرمايهگذاري آسيا يكي از اقدامات مهم ديگر چين در چند سال اخير بوده كه 00١ ميليارد دالر سرمايه اوليه آن بوده است. ضمن اينكه منابع اين بانك صرفا مخصوص سرمايهگذاري در كشورهاي آسيايي است. وي افزود: با همكاري چينيها و تالش وزارت اقتصاد، ايران به عنوان عضو موسس اين بانك از ابتدا حضور داشته است.

خزاعي به اقدام ديگر يعني ايجاد صندوق مربوط به يك جاده يك كمربند از جانب چين اشاره كرد و گفت: اين صندوق با سرمايه اوليه ٨٤ ميليارد دالر است كه پيشبيني ميشود سرمايهگذاري در طرح يك كمربند يك جاده در سالهاي آتي به بيش از 500 ميليارد دالر برسد.

وي افزود: چين امروز به قدرت بزرگ تجاري تبديل شده كه ارتباطات تجاري با اوراسيا و آفريقا دارد بنابراين ما امروز در مورد يك قدرتمثلچينبحثميكنيموهمچنينبحثدرمورديكقدرت برتر در منطقه مثل ايران است.

گسترش روابط، نفع هر دو ملت است

رييس كل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اضافه كرد: تنظيم روابط، كنترل روابط و تالش براي توسعه روابط از جانب هر دو كشور بسيار مهم است. گسترش روابط بين ايران و چين به نفع هر دو ملت است. فضاي عمومي جهان را هم بايد در نظر گرفت.

وي افزود: چين و ايران شريك راهبردي و تاريخي هم محسوب ميشوندورييسجمهورچينيكيازاولينروسايجمهوريبودكه در سالهاي اخير به ايران سفر كرد و روابط بين دو كشور روزبهروز در حالگسترشاست.برخالفاينكهبعضيهافكرميكننداينروابط دچار مشكل شده اما اين روابط در حال توسعه است.

رييس كل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران گفت: رييسجمهور خلق چين و رييسجمهور ايران بارها بر تصميم جدي و راهبردي دو كشــور در زمينههاي سياسي و اقتصاديتاكيدكردهاند.

وي افزود: طبيعي است گسترش روابط بين ايران و چين بسيار در مسايل سياسي و اقتصادي منطقه موثر است و طبيعي است كه از اين اتفاقات برخي از كشورهاي منطقهاي و در سطح جهان راضي نباشندبنابراينهمايرانوچينوهمبخشخصوصيودولتيايران و چين و هم بانكهاي ايران و چين بايد مراقب باشيم تا به اين روابط صدمهنخورد.خزاعيافزود:اگرمشكليدرمسيرتجارتمثلبحث بانكي يا مثل پتروشيمي به وجود ميآيد، با كمك دو كشور حل و سعيشودجلوياينمشكالتگرفتهشودكمااينكهاينمشكالت اكنون حل شده است.

سرمایهگذاري 2/3 ميليارد دالري چين در ایران

خزاعي اضافه كرد: در وزارت اقتصاد آمادگي بيش از پيش براي سرمايهگذاري شركتهاي چيني داريم و بايد بگويم از اواخر سال ٣١٢۹تا ديماه ۶۹٣١ در حوزه سرمايهگذاري مستقيم خارجي حدود دو ميليارد و 00٣ ميليون دالر ســرمايهگذاري مستقيم شركتهاي چيني در ايران بوده است.

رييس كل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايرانگفت:ايندرحالياستكهسرمايهگذاريمستقيمشركتهاي چيني از سال 5٧٣١ تا ٢۹٣١ فقط 0١١ ميليون دالر بوده است.

معاون وزير اقتصاد افزود: در ايران معتقد به گسترش روابط اقتصادي با همه كشــورهاي دنيا جز بعضي كشورهاي خاص هســتيم و ايجاد تنوع در منابع تاميــن مالي براي ايران مهم است و اميدواريم در اين مسير از همكاري دولت و ملت چين بهرهمند شويم.

حساب بازرگانان در چين باز شد

همچنين در ادامه رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه ايران به بازار 05٤ ميليوني خاورميانه دسترسي دارد، گفت: با تالش دولت چين اتاقهاي بازرگاني از ٧۶ كشور دنيا به اتاق بازرگاني جاده ابريشم پيوستهاند و اتاق بازرگاني ايران سمت نايبرييسي اتاق بازرگاني جاده ابريشم را دارد. غالمحسين شافعي اظهار كرد: از زمينههاي همكاري ايران و چين ميتوان به صنعت گردشگري و سرمايهگذاري مشترك در حملونقل، انرژيهاي تجديدپذير و مخابرات اشاره كرد و شركتهاي فعال چيني ميتوانند با استفاده از توان توليد ايران در داخل ايران به توليد بپردازند و از حداقل 0٢ درصد معافيت مالياتي برخوردار شوند.

وي بيان كرد: آنچه تحليلگران اقتصادي براي سال5٢0٢ بيان ميكنند اين است كه تمركز اقتصاد دنيا را بايد در مرزهاي بين هند و چين جستوجو كرد و يكي از محورهاي مهم مبادالت اقتصادي جاده ابريشم خواهد بود و موقعيت جغرافيايي ايران نشان ميدهد در آينده چين، ايران و هند ميتوانند در نقشآفريني اين كمربند اقتصادي در دنيا كارهاي جديدي را آغاز كنند. شافعي اظهار كرد: اميدواريمباارتباطمهمودوستانهايكهدرسطحسياسيواقتصادي بين ايران و چين وجود دارد، در احياي جاده ابريشم همكاري خوبي با هم داشته باشيم.

وي به بســته شدن حســابهاي ايرانيان در چين نيز اشاره كرد و گفت: خوشــبختانه شنيده شده اين موضوع در چين حل شده است.

ضرورت همكاري مشترك در توليد غذاي حالل

شافعي به موضوع همكاري مشترك در توليد غذاي حالل اشاره كرد و افزود: حجم تجارت حالل بيش از هزار ميليارد دالر اســت و در ايــن مورد ايران و چين بايد همكاري جديدي را آغاز كنند. رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشــت: انتظار ايرانيها از چين سرمايهگذاري مشترك است تا سرمايهگذاري مشترك موجب برقراري روابط پايدار شود.

وي بيــان كرد: چين در زمان تحريمها و محدوديتها زمينه فعاليــت اقتصادي براي ايران را فراهم كرد و ما هم اين را مدنظر خواهيم داشت و همواره چين را به عنوان يك همكار بلندمدت در نظر خواهيم داشت.

وعده عســكراوالدي براي تجارت ۰۵ ميليارد دالري

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين نيز در ادامه از نزديك شدن مبادالت تجاري ايران و چين به مرز0٤ ميليارد دالر در سال ٧١0٢ خبر داد.

اسداهلل عسكراوالدي با بيان اينكه يكي از وظايف اتاق بازرگاني ايران و چين تشــويق و جذب ســرمايهگذاري فعاالن چيني در ايران است، اظهار كرد: آنچه در روابط دو كشور صدمه نميخورد، سرمايهگذاري است و ميتواند در مقابل هر نوع حادثه تجاري ديگر بايستد. سرمايهگذاري به نفع هر دو كشور است.

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين اعالم كرد: در سال ٧١0٢ آمار خوبي در زمينه مبادالت تجاري با چين داشتيم و به مرز 0٤ ميليارد دالر نزديك شديم. همچنين در سال ٨١0٢ قول دادهايم در زمينه مبادالت تجاري با چين به مرز 50 ميليارد دالر برسيم. عسكراوالدي اظهار كرد: در سال ٨١0٢ در چهار نمايشگاه چين شركت ميكنيم. همچنين هر ماه از يك هيات چيني پذيرايي ميكنيم و اميدواريم در سال ٨١0٢ نيز كارنامه خوبي ارائه دهيم.

ایران سهم خود را در بازار چين افزایش دهد

همچنين در ادامه سفير چين در ايران گفت: توسعه روابط چين و ايران در سال ٧١0٢ روند خوبي داشته و به مقطع جديدي وارد شده است. پانگ سن با اشاره به برگزاري نمايشگاه واردات در نوامبر سال ٨١0٢ در شانگهاي چين گفت: ايران ميتواند از اين فرصت براي افزايش سهم خود در بازار چين استفاده كند. سفير چين در ايران اظهار كرد: سياستها و برنامههاي دولت چين براي رويارويي با تحوالت اقتصادي جهان، طرح يك جاده و يك كمربند، كاركرد بانك سرمايهگذاري زيربنايي آسيا و برنامههاي اشتغال صنعتي چين از جمله موضوعاتي است كه در اين همايش به آن پرداخته خواهد شد.

سن اظهار داشت: مطرح شدن اين موضوعات براي تقويت روابط فعاالن ايران و چين مفيد است و چين تمايل دارد برنامه خود را با برنامههاي ايران هماهنگ سازد.

وي با اشاره به اينكه همكاري اقتصادي ايران و چين در زمينه انرژي، سرمايهگذاري تجاري بوده است، گفت: در سال٧١0٢ حجم تجارت دو كشور به ٧٣ ميليارد و ٧0١ ميليون دالر رسيد كه ۹١ درصد افزايش داشته است. سفير چين در ايران بيان كرد: همچنين پروژه زيربنايي همچون برقي كردن راهآهن تهران - مشهد نيز در حالپيشرفتاست.

سن با بيان اينكه چين در پروژههاي نفت و گاز ايران مشاركت دارد گفت: اين مشاركتها به ويژه در زماني كه فضاي بينالمللي براي ايران چندان مطلوب نبود صورت گرفت به طوري كه چين در آن زمان در كنار ايران ايستاد و از ايران حمايت كرد.

وي با اشاره به اينكه نمايشگاه واردات چين در سال٨١0٢ برگزار ميشود گفت: از مقامات اقتصادي ايران دعوت ميشود با استفاده از اين نمايشگاه سهم خود از بازار چين را افزايش دهند.

سفير چين در ايران با اشاره به سخنان وزير خارجه كشورش گفت: در يك كنفرانس بينالمللي وزير خارجه چين گفته است مصرف داخلي چين براي رشد اقتصادي چين 5۶ درصد سقف دارد. وي افزود: در ســال ٨١0٢ حجم مصرف داخلي چين در مقايسه با حجم مصرف داخلي آمريكا بيشتر و فراتر ميشود و بعد از سال ٨١0٢ چين به بزرگترين بازار جهاني تبديل ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.