ريیس جمعیت هاللاحمر:

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- عضو كميســيون سالمت و محيطزيست شوراي پنجم شهر تهران از سرشماري هفت هزار و ۰۰3 ابنيه فرسوده و ناايمن در تهران خبر داد و گفت: برخي از اين ساختمانها مراكز درماني هستند كه به متوليان آنها تذكر داده شده و در صورت عدم رسيدگي، شورا از طريق قوه قضاييه اقدام ميكند.

زهرا صدراعظمنوري، عضو شــوراي شهر تهران درباره رسيدگي به بيمارستانهاي فرسوده اســتان تهران گفت: طبق قانون رسيدگي به بيمارستانها و تختهاي فرسوده بر عهده وزارت بهداشت است و اين وزارتخانه متولي خدماتدرماني است.

او با اشــاره به نبود تخت خالي در بيمارستانهاي تهران، افزود: ما به عنوان كميته ايمني و مديريت بحران طبيعتا ابنيه، ســاختمانها و فضاهاي عمومي كه در ســطح شــهر وجود دارد را مورد بررسي قرار ميدهيم كه بيمارستانها نيز جزو همين مكانها محسوب ميشود.

صدراعظمنوري افزود: از طريق سازمان مديريت بحران و آتشنشاني همه ساختمانها اعم از بيمارستانها كه در شرايط خاص حائز اهميت هستند، بررسي و ليست شده است.

عضو شــوراي پنجم شــهر تهران با بيان اينكه ابتدا به ابنيه ناايمن اخطار داده ميشود، تصريح كرد: با هماهنگي قوه قضاييه، شوراي شهر به اين ساختمانها اخطار ميدهد. تا به امروز حدود هفت هزار و ۰۰3 ســاختمان توسط آتشنشاني از لحاظ ايمني احصا شده كه بخشي از اين ساختمانها مراكز درماني و بهداشتي و بخشي ديگر مراكز آموزشي، ورزشي و فرهنگي است.

او تاكيد كرد: براي ايمنسازي اين ساختمانها به متوليان آنها نامه زده و به نوعي تذكر داده شــده كه نسبت به رفع ناايمني و خطرات و فرسودگي اقدام كنند. اگر دستورالعملها اجرا و اقدامات ايمني انجام شود، شورا با آنها همكاري ميكند در غير اين صورت بعد از يك يا دو تذكر اين موارد از طريق مراجع قضايي پيگيري ميشود.

صدراعظمنــوري افزود: به يكســري از اماكــن و فضاها تذكر داده شــده كه اگر اقدامي انجام نشود، شورا آن را از طريق قضايي پيگيري خواهد كرد.

ايسنا- مديــركل امور خدمات شهري شهرداري تهران توضيحاتي درباره عدم جمــعآوري زباله در برخي از محالت پايتخت در روزهاي برفي ارائه كرد و دليل آن را ترافيك جادهاي ناشي از برف و يخزدگي جهت رفت و آمد ماشــينهاي حمل پســماند براي تخليه زبالهها به خارج از شهر عنوان كرد.

اصغر عطايي با بيان اينكه برفروبي پيمانكاران، نيروها و ماشينآالت مخصوص به خود را دارد كه از پيمانكاران و عوامل جمعآوري پسماند مجزا هستند، گفت: اين دو موضوع ارتباطي با يكديگر ندارند اما ممكن است ماشينهايي كه پسماندها را از سطح شهر جمعآوري و در كهريزك تخليه ميكنند با مشــكالتي مواجه شــده باشند و در رفت و آمد آنها تاخيري رخ داده باشد.

وي ادامه داد: با وجــود اينكه برف و يخزدگي در اين موارد اندكي تاثيرگذار هســتند اما اينگونه نيست كه بگوييم به دليل برف پسماند جمعآوري نشــده است زيرا در يك شــبانهروز هفت هزار تن پسماند خانگي توليد ميشود و اگر اين مقدار زباله جمعآوري نشود بحران به وجود خواهد آمد.

مديركل امور خدمات شــهري شــهرداري تهران اضافه كرد: تهران 22 منطقه و 32۱ ناحيه دارد كه هر ناحيه پيمانكاران و ماشــينآالت جمعآوري پسماند خودشان را دارند.

همچنيــن در هر ناحيه ميانگين ۰۰5 مخزن وجود دارد كه ســر معابر اصلي قرار داده شده و مردم زبالههايشان را در آن مياندازند كه ممكن اســت برخي به جاي قرار دادن زبالههايشان در اين مخازن، آن را در كنار خيابان قرار داده باشند.

وي تصريح كرد: ممكن است وقفهاي در جمعآوري زباله در دو روزي كه برف و يخزدگي داشــتيم به وجود آمده باشد و آن هم به علت اين اســت كه ماشينهاي حمل پسماند كه پسماندهاي شهري را از سطح شــهر جمعآوري ميكنند به دليل ترافيك در مسير رفتوآمدشان به كهريزك براي تخليه زبالهها، با تاخير اين كار را انجام داده باشند.

ايســنا- رييس جمعيت هاللاحمر با بيان اينكــه وضعيــت انبارهاي جمعيــت قابل دفاع نيست گفت: ميزان ذخيره انبارها به كمتر از ۰3 درصد كاهش پيدا كرده و براي اينكه به وضعيت نزديك به اســتاندارد برسد، ۰۰5 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

علياصغر پيوندي در مورد وضعيت انبارهاي جمعيت هاللاحمر اظهار كرد: وقتي افتخار حضور در جمعيــت هاللاحمر را پيــدا كردم، وضعيت صفري را ارزيايي كردم تا ببينم شــرايط چگونه است. بر اساس پروتكلهاي فدراسيون بينالمللي صليب سرخ و هاللاحمر بايد ۶۱ قلم شامل پتو، چراغ والور، زيرانداز، ست بهداشتي ...و در انبارها داشــته باشيم و بر اساس استانداردها دپوي اين اقالم بايد به اندازه دو درصد جمعيت اســتانها و يك درصد جمعيت شهرســتانها باشد. براي تهران اين درصد كمي بيشتر و چيزي حدود 5 تا ۰۱ درصد است ولي متاسفانه به خاطر شرايط بد اعتباري كه در سالهاي قبل وجود داشت و هنوز هم به شكلي ادامه دارد حدود ۰۴ درصد انبارهاي ما اين استاندارد جهاني را داشتند.

ذخيره انبارهاي ما به كمتر از 30 درصد رسيده است

رييس جمعيت هاللاحمر افزود: بعد از اينكه زلزله كرمانشــاه اتفاق افتاد بايد از اســتانهاي معين و ســاير اســتانها اين مساله را به سرعت حل ميكرديم كه خوشــبختانه اين اتفاق افتاد ولي دپو و ذخيره انبارهاي ما كاهش پيدا كرد و به كمتر از ۰3 درصد رســيد كه وضعيت چندان قابل دفاعي نيست.

پيونــدي در هميــن رابطه افــزود: در بحث بودجهاي كه ارتباط مستقيم با ذخيره انبارهاي ما دارد در طول سه سال ‪95 ۴9،‬ و ۶9 از مواد ۰۱ و 2۱ تبصره 3۱ بايد بودجهاي براي خريد هليكوپتر و دپوي انبارها اختصاص پيدا كند كه ميزان آن نزديك به هــزار ميليارد تومان بود. با تالشها و مساعدتهاي دكتر نوبخت و با توجه به وضعيت خاصي كه هاللاحمــر دارد ۰۰۱ ميليارد تومان اين بودجه امســال پرداخت ميشود و اميدواريم با اين مبلغ دپوي انبارها را از نظر چادر و ســاير اقالم افزايش دهيم.

به گفته وي، ســهم بودجــه ۶9 از مواد ۰۱ و 2۱ مشخص شــده و ۰۰5 ميليارد تومان است كه عالوه بر ۰۰۱ ميليارد تومان آن كه قرار است تخصيص پيدا كند، اگر ۰۰۴ ميليارد باقي آن را هم اختصاص دهند ميتوان در وضعيت قابل قبول و قانعكنندهاي هم براي تهران و هم تمام كشور قرار بگيريم ولي باز هم ممكن است براي حوادث آينده كه ممكن است خيلي پيچيده باشد آمادگي الزم را نداشته باشيم.

پيوندي با اشــاره به اينكــه وضعيت بودجه هاللاحمر در ســال ۷9 قابل قبولتر از امســال خواهد بود، گفت: دولت در بودجه ســال آينده به جمعيت هاللاحمر نگاه ويژهاي داشــته است و الحمدهلل مجلس و كميسيون تلفيق نيز بسيار كمك كردند كه جا دارد از مجلس و هيات دولت تشكر كنيم.

ولــي به هر حــال به اين وضعيت بســنده نميكنيم و ايدهآل ما با توجه به شــرايط اقليمي كشور بيش از اين است. بايد اين آمادگي را داشته باشيم كه اگر خدايي ناكرده حوادث بزرگتر اتفاق افتاد بتوانيم حضور درستي داشته باشيم.

رييس جمعيت هاللاحمر اضافه كرد: نكته قابل توجه اين است كه دولت با وجود شرايط خاصي كــه دارد تالش كرد بــه ما كمك كند و در كنار آن ما هم بايد از منابع داخلي هاللاحمر استفاده كنيم تا بتوانيم به شــكلي درآمد را زياد و به حل مشكالت مردم كمك كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.