در مدیریت عقب ماندهایم و عقب خواهیم ماند

Jahan e-Sanat - - News -

مرد شماره دو جهان بیش از ۵۱۱ میلیون دالر از کسب جام به دست آورده است. راجر فدرر بهترین تنیسور تاریخ است و پس از فتح بیستمین گرند اسلم پس از قهرمانی در تنیس اپن استرالیا دیگر کسی نمیتواند بحثی داشته باشد. مرد شماره دو جهان تنیسوری است که بیشترین قهرمانی را در رقابتهای این رشته داشته است. به همین خاطر بیش از دیگر ورزشکاران از جوایز کسب شده پول به دست آورده است. تنیسور سوییسی در دوران درخشانش ۵۱۱ میلیون و ۰۵ هزار و ۲۸۴ کسب کرد. او پس از فتح نخستین گرند اسلم سال توانست نزدیک به چهار میلیون دالر کسب کند و فاصلهاش را با تایگر وودز در این زمینه افزایش دهــد. گلفباز آمریکایی که در جایگاه دوم در این زمینه قرار دارد ۰۱۱ میلیون و ۱۶ هزار و ۲۱ دالر به دســت آورده است. فدرر پس از پیروزی برابر زوروف در مسابقات فینال تورATP در نوامبر ۷۱۰۲ از گلفباز آمریکایی عبور کرد و مبلغ به دست آمده از جوایز مرد شماره دو جهان به ۰۱۱ میلیون و ۳۲ میلیون و ۲۸۶ دالر رسید. به این مبلغ باید پول کسب شده از اسپانسرها را نیز اضافه کرد چون یک تنیسور به اسپانسرهایش وابسته است و در کنار جوایز پول زیادی از این طریق به دســت میآورد. نایکی، ویلسون، رولکس، مرسدسبنز ...و اسپانسرهای فدرر هستند. در مجموع مرد شماره دو جهان تاکنون ۰۰۶ میلیون دالر کسب کرده است. بهترین تنیسور تاریخ جهان در جایگاه پانزدهم لیست فوربس در بین ۰۲ ورزشکار ثروتمند جهان قرار گرفت. گفتنی است فدرر تاکنون ۶۹ عنوان به دست آورده است. این در حالی است که بهترین تنیسور تاریخ اسپانیا ۶۷ جام را باالی سر برده است. به همین خاطر پول بیشتری نیز نسبت به مرد شماره یک جهان کسب کرده است. نادال تنها به ۴۹ میلیون دست یافت. از طرفی نواک جوکوویچ، نخستین تنیسور تاریخ بود که از طریق جوایز به ۰۰۱ میلیون دالر رسید. این در حالی است که هشت جایزه کمتر از نادال به دست آورده و از ۸۶ عنوان به ۸۰۱ میلیون دالر دست یافته است. جوکوویچ با وجود ۰۳ عنوان کمتر از مرد شماره دو جهان تنها هشت میلیون کمتر از او کسب کرده است.

در فاصله ۵۳۱ روز تا شروع جامجهانی ۸۱۰۲ روسیه، سایت »۹۰Min« در گزارشی به بررسی دستمزد دریافتی سرمربیان ۲۳ تیم راهیافته به جامجهانی ۸۱۰۲ روسیه پرداخته که بر این اساس یواخیم لو، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان با دریافت ۸/۳ میلیون یورو بیشترین دستمزد دریافتی را در بین این ۲۳ سرمربی دارد و تیته، سرمربی برزیل با ۵/۳ میلیون یورو و دیدیه دشان، سرمربی فرانســه هم با ۵/۳ میلیون یورو به ترتیب در ردههای دوم و سوم جای دارند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران هم در رده هفتم این جدول قرار دارد. لیست دستمزد دریافتی ۰۱ سرمربی اول در ادامه آمده است: ۱- یواخیم لو (سرمربی آلمان) با ۵۸/۳ میلیون یورو ۲- تیته (سرمربی برزیل) با ۵/۳ میلیون یورو ۳- دیدیه دشان (سرمربی فرانسه) با ۵/۳ میلیون یورو ۴- خولن لوپتگی (سرمربی اسپانیا) با ۳ میلیون یورو ۵- استانیسالو چرچسوف (سرمربی روسیه) با ۶/۲ میلیون یورو ۶- فرناندو سانتوس (سرمربی پرتغال) با ۵۲/۲ میلیون یورو ۷- کارلوس کیروش (سرمربی ایران) با دو میلیون یورو ۸- گرث ساوتگیت (سرمربی انگلیس) با دو میلیون یورو ۹- خورخه سامپائولی (سرمربی آرژانتین) با ۸/۱ میلیون یورو ۰۱- اسکار تابارس (سرمربی اروگوئه) با ۷/۱ میلیون یورو ۱۱- هکتور کوپر (سرمربی مصر) با ۵/۱ میلیون یورو صعود تیانجین و کاشیوا به مرحله گروهی لیگ قهرمانان لغو مراسم مشترک فرهنگی دو کره پیش از المپیک زمستانی داورزنی:ورودبانوانبهورزشگاههاباجنجالوحاشیهبهنتیجهنمیرسد تاج: به گفتیم خودت را از این مهلکه نجات بده! صعود سوون سامسونگ به لیگ قهرمانان آسیا فائقی: مدیران فوتبال کاربلد نیستند موافقت با 2 دیدار تیم ملی ایران با ترکیه ملیپوش غنا شاگرد علی دایی شد در میامی و لیگ بکام در آمریکا مدیر باشگاه فوتبال میشود

(منبع: خبرگزاریهای داخلی)

AFC MLS

رییس سابق ســازمان تربیت بدنی معتقد است گرفته شــدن میزبانی از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا تقصیر خودمان است.

مصطفیهاشمیطبادربارهاینکهقطر توانست حق خود را از عربستان بگیرد اما ایرانموفقنبودگفت:مانفوذیدر AFC نداریم.دوستانیکههستندتنهاتعارفاتی میان آنها و سایر مسووالن کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود دارد. در حقیقت این عربستانیها هستند که نیروهای اصلی AFC هســتند. معاونتی یا چیزی به ما میدهند که تعیینکننده باشــد. در کنفدراسیونفوتبالآسیااگرعربباشیبا آنهاییواگرعربنباشی،شمارامیخرند.

او ادامــه داد: در درجه اول به خاطر مسایل سیاسی است که نمیتوانیم در انتخابات حضور داشته باشیم و در درجه دوم هم نمیتوانیم پــول زیادی خرج کنیم. عربستان به راحتی میتواند خرج کند اما ما در مدیریت عقب ماندهایم و عقب خواهیم ماند. ما به دست آنها بهانه هم میدهیم. آنها با ما مخالف هستند و ما هم بهانه میدهیم مثال میگویند آنها به سفارت ما حمله میکنند یا اینکه ما در سایر موضوعات هم رعایت نمیکنیم. بارها اتفاق افتاده زمانی که اعراب مهمان ماهستند،تماشاگرانایرانیفریادمیزنند «بقره بقره». خب آنها متوجه میشوند. مگر آنها گوش ندارند یا آن بازیها ناظر ندارد؟ کشــورهایی مثل قطر و کویت اختالفات جزیی دارند. البته خود قطر نیز اهل پول خرج کردن است.

هاشمیطبا درباره توهین هواداران تیمهای حــوزه خلیجفارس به ایرانیها ادامه داد: آنها بد هســتند و ما میدانیم امــا آیا باید جواب بدی آنهــا را با بدی بدهیم؟ فرض کنیــد در بحرین پرچم عربستانراباالبردهاندومشخصمیشود کارگزار سعودیها هستند اما وقتی آنها به ایران میآیند کلمات نامناسب به زبان میآوریم که این سبب بهانه دادن دست آنها میشود.

رییس سابق ســازمان تربیت بدنی درباره میــزان نفوذ مدیران ایرانی نظیر کفاشیان در کنفدراسیون آسیا گفت: تا حدی میتوانستیم در این رای تاثیرگذار باشــیم. زمانی آدمی را به نمایندگی از خودمان آنجا میگذاریم که تنها لبخند میزند و با حرف آنها قانع میشــود اما زمانی نمایندهای انتخاب میشــود که محکم صحبــت میکند و با آنها بحث میکندوتاحدیرویآنهاتاثیرمیگذارد. این دو با هم فرق دارند. البته گفتنی است تصمیم آنها در جلسات گرفته نمیشود بلکه پشت درهای بسته گرفته میشود. حضورفردیقویبیتاثیرنیستامانباید فکر کنیم این تصمیمها تنها با توجه به جنبهورزشیگرفتهمیشودبلکهمسایل دیگرمثلمسایلسیاسینیزمطرحاست. البته آنها بعضی کشورهای دیگر را هم با خود همراه میکنند که بتوانند رای آنها را به نفع خود رقم بزنند.

او افزود: آنها پشــت درهای بســته و تحتتاثیر مســایل سیاسی تصمیم میگیرند. معموال کشــورهای کوچک و ضعیف را با خــود همراه میکنند تا پشتوانههایی داشته باشند و آن کشورها نیز به ثروتی هر چند اندک میرســند. ضعف مــا در مدیریت قارهای اســت و توانایی کسب کرسیهای برتر را نداریم و نکته سوم این است که بهانه به دست آنهامیدهیمکهباعثمیشودآنهاچنین کارهایی را انجام دهند.

هاشــمیطبا درباره راهکاری برای تکرار نشدن این اتفاق برای فوتبال ایران، اظهارکرد: اگر مسلمان هستیم و این را قبول داریم باید مهمانمان را عزیز بداریم حتی اگر کافر باشد یعنی هر کسی که به کشور ما میآید با هر دین و سیاستی باید با او برخورد خوبی انجام دهیم. وقتی یک گروهی به سفارتخانه یک کشوری حمله میکنند، آبروی ما را در همه دنیا میبرد و میگوید به خاک آن کشــور حملهکردهایم.

این مدیر ورزشــی درباره کارشکنی کشورهای همسایه زمانی که تیمهای ایرانی به این کشــورها میروند، گفت: مگر حق دفاع کردن این است که مقابله به مثل کنیم؟ باید شخصیت خودمان را به عنوان ایرانی و مسلمان حفظ کنیم. شما همیشه به فکر مقابله و دعوا با آنها هستید. اگر در این فکر هستیم که یک چک که خوردیم یک چک بزنیم، همین میشود چون زورمان به آنها نمیرسد. اگر به دنبال راهکار هستیم باید به دنبال آن بگردیم. راهکارش این است که به عنوان یک ایرانی مسلمان به توصیههایی که به ما شده عمل کنیم. پس اگر خدایی نکرده تیمی از ما مورد اهانت قرار گیرد، باید شخصیت خودمان را حفظ کنیم. نمیشود که از خودمان حرف درآوریم و بگوییممسلمانهستیم!

او در ادامــه دربــاره ضعــف تیــم مذاکرهکنندهگفت:اینمانعاصلینیست. خیلی جاهاست که نماینده نمیتواند انگلیسی صحبت کند اما چون از پشت ماجرا حل شده، کار را جلو میبرند. خیلی ازاینمسایلهست.درستاستکهحتما بایدتیممذاکرهکنندهتواناییهایخاصی داشته باشد. آنها مواظب هستند که ما بهانهای بدهیم و سوءاستفاده کنند. باید طبــق چیزی که در دین و فرهنگمان توصیه شده عمل کنیم نه اینکه واکنش نشان دهیم. اگر به آیههای قرآن توجه کنیمخیلیازکارهایماندرستمیشود. این مسایل شوخی نیست!

هاشمیطبا درباره قدر بودن مدیران ما گفــت: بله چنین مدیرانی میتوانند دفاع کنند اما تاثیراتی نیز دارد. در مقابل توطئهها، البیها و پولهایی که آنها خرج میکنند، خیلی اثر ندارد. ما هم در داخل باید قوی شــویم و بهانــه ندهیم و هم نمایندگان خوبی را به AFC بفرستیم. وقتینمایندهایمیآیدوحرفیمیزنداما بعدامشخصامیشودنتیجهچیزدیگری بوده یعنی اصال نفهمیده که در آن جلسه چه گذشته است. این یک ضعف است.

مهدی تاج: دوباره به فیفا نامه زدیم که رای را بشکنیم

این در حالی است که مهدی تاج در واکنش به حرفهای هاشمیطبا گفت: اینکه چرا قطر توانســت، پاسخش این استکهقطرحکمیازهیاتاجراییفیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نداشته است اما ما سه سال پیش اتفاقی در کشورمان رخ داد که باعث سوءاستفاده عربستانیها شــد. آنها رایی در این مورد گرفتند که تاکنون هم پابرجاست. افرادی که قطر را مثالمیزنندبایدبدانندکهاصالبرایاین کشور رایی صادر نشده است.

مهدی تاج خاطرنشــان کرد: اینکه گفتهاند ما نمیتوانیم، درست نبوده است. درکمیتهحقوقیماوثوقاحمدیحضور دارد که زبان ایشان از همه این افراد بهتر است. ضمن اینکه عضو انضباطی فیفا و کنفدراســیون فوتبال آسیاست. اگر میگویندقدرتایرانبهاندازهقطرنیست متاسفانه از روی ناآگاهی است.

رییس فدراســیون فوتبال ادامه داد: اگر آنها موفق شدند به خاطر اینکه آتویی مثل ما نداشــتند و رایی هم علیهشان صادر نشده بود. با این حال وزارت ورزش و وزارت امور خارجه در حال انجام کارهای مهمی هستند. سال گذشته به خاطر این موضوع شکایت کردهایم و پرونده ما در دادگاه ورزش مفتوح است. نامههایی را هم به فیفا و کنفدراســیون آسیا ارسال کردیم و خواستیم که چون موضوع مورد بحث بازیهای آســیایی است، یک بار دیگر این موضوع را برای اعضای هیات اجرایی به رای بگذارد. تاج خاطرنشــان کرد: وزارت امور خارجه به شــدت این موضوع را پیگیری میکند تا این حکم را لغو کند. به دادگاه بینالمللی ورزش هم شکایت کردهایم؛ اتفاقی که خیلی از دوستانازآنبیاطالعهستندواظهارنظر میکنند.اعتراضمااعتراضدرستیاست. کمیتهامنیتفیفاوکنفدراسیونآسیایک تیمامنیتیراروزدوشنبهگذشتهبهایران فرستادکهارزیابیآنهاازایرانبسیارمثبت بود.البتهگزارشآنهاهنوزمنتشرنشدهاما ورزشگاه آزادی را دیدند، تهران را دیدند و ارزیابیشان خیلی مثبت بود.

رییس فدراســیون فوتبال ادامه داد: به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا نامه زدیم که گزارش این ســفر را منتشــر کنند تا تکلیف ما مشــخص شود. اگر گزارش منفی باشد که موضوع دیگری است. ناظر امنیتی قطعا گزارشش را به کنفدراسیون آسیا داده اما آنها هنوز به ما منتقلنکردهاند.البتهاینبرخالفمنشور فیفاوکنفدراسیونآسیاستوهمهمردم این را میدانند حتی اگر رادیو نداند! وی ادامهداد:عربستانواماراتازکنفدراسیون آسیا درخواست کردند که دیدارهایشان با قطر در کشور دیگری برگزار شود اما مورد مخالفت قرار گرفته است. بین درخواست کردن و رایی که صادر شده تفاوتهای زیــادی وجود دارد. بــا این حال تالش میکنیم که این مشکل را حل کنیم و رایزنیها را ادامه خواهیم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.