پیروزی آبیپوشان تهران برابر صنعت نفت؛

Jahan e-Sanat - - News -

استقالل که با حضور سرمربی آلمانی شرایط مطلوبی پیدا کرده با غلبه بر صنعت نفت آبادان راهی فینال مسابقات جام حذفی شد.

در دیدار نیمهنهایی جام حذفی کشور که عصر دیروز به میزبانی تیم صنعت نفت و در ورزشگاهی مملو از تماشاگر تختی آبادان برگزار شد، آبیپوشان تهران با نتیجه دو بر یک حریف را شکســت دادند و بــرای یازدهمین بار به فینال مسابقات جام حذفی رسیدند.

در این دیدار شــفر تیمش را با ترکیب ســیدمهدی رحمتی، وریا غفوری، میالد زکیپور، پژمان منتظری، ســیدمجید حســینی، امید ابراهیمی، روزبه چشــمی، داریوش شجاعیان (از دقیقه ۰۹ خســرو حیدری)، سرور جپاروف (از دقیقه ۲۶ فرشید باقری)، بهنام برزای (از دقیقه ۱۸ امید نورافکن) و علی قربانی راهی میدان کرد.

فــراز کمالوند هم صنعت نفت را با سوشــا مکانی، مرتضی اســدی، علی عبداهللزاده، مسعود ابراهیمزاده، سعید لطفی، مگنو باتیستا، کرار جاسم، آگوستو سزار، محمد شادکام (از دقیقه ۲۸ میالد جهانی)، حسین ساکی (از دقیقه ۹۵ زبیر نیکنفس) و لوسیانو پریرا به میدان فرستاد.

اولین گل این بازی را پژمان منتظری مدافع پیشتاخته استقالل روی خروج اشتباه سوشا مکانی در دقیقه ۸ بازی به ثمر رساند.

این آخرین اشتباه منجر به گل سوشا مکانی در این بازی نبود چرا که در دقیقه ۳۴ بازی مکانی یکبار دیگر مرتکب یک اشــتباه شد و اینبار داریوش

به گفته رییس فدراسیون پزشکی از دیروز کاهش دوز داروهای بیهوشی قائدی آغاز شده و در مجموع عالیم حیاتی این بازیکن پایدار است.

مهدی قائدی بازیکن جوان تیم فوتبال استقالل تهران در شرایطی به دلیل سانحه رانندگی در بیمارستان خلیجفارس بوشهر بستری است که دکتر امین نوروزی، عضو هیاترییســه فدراسیون و دکتر ســودابه وحدت رییس هیات پزشــکی ورزشی اســتان بوشــهر به صورت ویژه روند درمان این ورزشکار را پیگیریمیکنند.

در همین رابطه غالمرضا نوروزی، رییس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: آقایان مهدی قائدی و احمدرضا شاکر به دنبال سانحه رانندگی در بزرگراه امام علی(ع) شهر بوشهر مصدوم شده و توسط مرکز اورژانس به بیمارستان شهدای خلیجفارس انتقال یافتهاند که در این رابطه نمایندگان فدراســیون پزشــکی ورزشی دوشنبه شب در محل بیمارستان شهدای خلیجفارس حضور یافتند و در گفتوگــو با دکتر رحمانیان جراح عمومی و دکتر زارعزاده متخصص طب شــجاعیان از این موقعیت استفاده کرد و شمار گلهای تیمش را به عدد دو رساند.

در این بازی دروازهبانهای دو تیم اشتباهات متعددی داشتند و مهاجمان نیز از این فرصتها به راحتی نمیگذشتند. در دقیقه ۱۶ نوبت به مهدی رحمتی رسید که در محاسبات خروجش مرتکب اشتباه شده تا یک مهاجم فرصتشناس مثل شیمبا قدر این موقعیت را بداند و اختالف را به حداقل برساند. این بازی در نهایت با همین نتیجه به پایان رسید تا استقالل تهران برای یازدهمین بار در تاریخ مسابقات جام حذفی به فینال این مسابقات راه یافته باشد. اورژانس و مدیر درمان این بیمارستان، از نزدیک در جریان روند درمان قائدی و شاکر قرار گرفتند.

نوروزی افزود: حسب گزارش دریافتی مهدی قائدی که به دلیل آسیبدیدگی شــدید کبد دچار خونریزی شده بود بعد از تدابیر درمانی الزم جهت تثبیت وضعیت شوک به اتاق عمل انتقال و ترمیم کبد توسط، دکتر رحمانیان انجام شد. سپس به بخش مراقبتهای ویژه منتقل و جهت پیشگیری از خونریزیهای احتمالی بعدی، برای ایشان داروهایی بیهوشی تجویز و تنفس وی با دستگاه ونتیالتور کنترل میشود البته همه عالئم حیاتیاش پایدار است.

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی تصریح کرد: طبق آخرین گزارش واصله از ساعت ۰۳:۱۱ دیروز کاهش دوز داروهای بیهوشی قائدی آغاز شده و خوشبختانه عالئم حیاتی پایدار اســت. وی یادآور شــد: متاسفانه احمدرضا شاکر به دلیل آسیبدیدگی در ناحیه سر دچار تورم شدید مغزی شده و در بخش مراقبتهای ویژه بســتری است و طبق همین گزارش وی در کمای عمیق به سر میبرد. رییس فدراسیون پزشکی ورزشی ضمن تشکر از گروه درمانی بیمارستان شهدای خلیجفارس در همکاری با هیات پزشکی ورزشی استان بوشهر از دوستداران ورزش خواست برای سالمتی این دو نفر دعا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.