اعتراف «كيت وينسلت» هنگام دريافت جايزه

Jahan e-Sanat - - News -

كيــت وينســلت بازيگر انگليسيبرندهاسكاردرمراسم اعطاي جوايز حلقه منتقدان فيلملندنازتصميماتاشتباه خود اظهار پشيماني كرد.

كيت وينســلت بازيگر ۲۴ ســالهاي كه با بــازي در فيلم «تايتانيك» به شهرت رسيد، در زمان دريافت جايزه ويژه حلقه منتقدان فيلم لندن گفت: بابت تصميمات ضعيفي كه گرفتهام و كار كــردن با برخي از تهيهكننــدگان و كارگردانان و مردان قدرتمندي كه دهههاست جايزه ميگيرند و تشويق ميشوند، به تلخي پشيمانم.

با وجود اين كه وينسلت از فرد خاصي نام نبرد، كارنامه حرفهاي او نشان ميدهد كه او طي دههاي گذشته با «هاروي واينستاين» و «وودي آلن»- دو چهره حاشيهساز و بدنام اين روزهاي سينماي هاليوودـ همكاري داشته است.

«واينستاين» كه طي چند ماه گذشته با شكايتهاي متعددي در مورد تجاوز و تعرض جنســي روبهرو شده، تهيهكننده فيلم «كتابخوان» بوده كه «وينســلت» در آن نقش اصلي زن را ايفا كرد. «وودي آلن» هم كه از سوي دخترخوانده خود به آزار جنسي متهم شده، سال گذشته در فيلم «چرخ شگفتانگيز» از وينسلت بازي گرفته است.

اين زن هنرپيشه كه جايزه تقدير از بازيگري خود را از دستان «جــود الو» دريافت ميكرد، گفت كه تظاهرات زنان در نقاط مختلف جهان براي محكوم كردن آزار جنسي او را تحت تاثير قرار داده است.

او در اينباره گفت: وقتي زنان از سراسر جهان و سنين مختلف هفته گذشته دست به تظاهرات زدند، متوجه شدم من نميتوانم امشب اينجا بايستم و از برخي پشيمانيهاي تلخم حرفي نزنم؛ پشيماني از تصميمات ضعيف در مورد كار كردن با برخي افراد كه اي كاش با آنها همكاري نميكردم.

وينسلت ادامه داد: برايم روشن شده كه با سكوتم، غم و اندوه بسياري از اين زنان و مردان شجاع را بيشتر ميكنم. ميدانم كه همه ما به اين اميد كنار هم ايستادهايم كه اين لحظه از تاريخ، راه را براي تغيير آينده براي نسل و نسلهاي آينده هموار كند.

اين در حالي است كه وينسلت پيش از اين به خاطر اظهارات حاشيهبرانگيزش درباره اتهامات وارده به وودي آلن مورد انتقاد قرار گرفته بود. بازيگر «جاده انقالبي» پيش از اين گفته بود: به عنوان بازيگر يك فيلم، بايد كنار بايستي و بگويي: «من واقعا هيچ چيز نميدانم و نميدانم كه اين جريانها صحت دارند يا نه.»

صحبتهاي وينسلت موجب خشم ديالن فارو ـ دخترخوانده شاكي «آلن» ـ شد و او ادعا كرد، كارگردان «آنيهال» و «نيمهشب در پاريس» از سوي نيروهايي در هاليوود حمايت ميشود.

فاروسپسدر«لسآنجلستايمز»نوشت:قلبمميشكندوقتي مردان و زناني كه تحسينشان ميكردم، با آلن كار ميكنند و بعد از جواب دادن به سواالت درباره او خودداري ميكنند.

فارو در سال ۴۱۰۲ كه ۲۳ سال داشت، ادعا كرد آلن او را در كودكي مورد آزار جنسي قرار داده است. اما كارگردان «ويكي، كريستينا، بارسلونا» كه اكنون ۲۸ سال سن دارد، اين ادعا را رد كرده و زير بار اين اتهامات نرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.