درخواست مونسان از معاون اول رييسجمهور؛

Jahan e-Sanat - - News - ميراث

مونســان در نامهاي خطاب بــه معاون اول رييسجمهور از او خواســت تا با محدود كردن عرصه و حريم منطقه آزاد شوش به ويژه چغازنبيل و هفتتپــه، از عرصــه و حريم اين دو محوطه جهاني حفاظت كنــد. در متن نامه علياصغر مونسان معاون رييسجمهور و رييس سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدســتي و گردشگري به اسحاق جهانگيري معاوناول رييسجمهور كه دوم بهمن ۶9 به وي ارســال شده، آمده است: به استحضار ميرســاند، «زيگورات چغازنبيل شوش» يكي از سه اثر ايراني است كه همزمان با تختجمشيد و ميدان نقش جهان براي اولينبار در سال ۸۵۳۱ خورشيدي بهعنوان اولين اثر ملي ايران در فهرست جهاني يونسكو با شماره ۳۱۱ ثبت شده است.

اين اثر در نزد جامعه بينالمللي داراي ارزش استثنايي و جهاني بود و خاورشناسان، چغازنبيل را نخستين ســاختمان مذهبي ايران ميدانند. همچنين محوطه تاريخي «هفتتپه» به شماره 7۱7۱ در تاريخ۱۲ ارديبهشت۵۶۳۱ در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. از آنجا كه هيات وزيران طي مصوبه شماره ۳۱۴۳۳۱/ت۵۸9۴۵ه، مورخ ۴۲ دي ۶9 محدوده منطقه ويژه اقتصادي شوش به وســعت ۰۰۳ هكتار تصويب كرده و شــركت كشــت و صنعت هفتتپه را مسوول ساختوساز پروژههاي اين منطقه تعيين كرده است، نگرانيهايي را در نزد افكار عمومي بهويژه سازمانهاي مردمنهاد، كارشناسان و دوستداران ميراثفرهنگيايجادكردهكهباگسترشوتوسعه فعاليتهاي منطقه آزاد، عرصه و حريم ميراث جهاني چغازنبيل و محوطه تاريخ هفتتپه در معرض تهديد، تخريب، خطر [قرار گيرد] و در نهايت از فهرســت جهاني خارج شود. سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري، تنها متولي صيانت از ميراث ارزشمند تاريخيفرهنگي كشور حسياستها و بيمهاي پيش رو را درک كرده، بر همكاري مســتمر و اخذ استعالمهاي الزم از سوي ســازمان مسوول (شركت كشت و صنعت نيشــكر هفتتپه) بهويژه در عرصه و حريم ميراث جهاني چغازنبيل و محوطه باستاني هفتتپه از اين سازمان (ادارهكل ميراثفرهنگي، صنايعدستيوگردشگرياستانخوزستان)تاكيد دارد. بنــا بر اين گزارش، برابر آييننامه بند (ج) ماده ۴۱۱ قانون برنامه چهارم توسعه كه در ۱۱ مرداد ۴۸ به تصويب هيات وزيران رسيده است، شناسايي و مستندسازي آثار فرهنگيتاريخي در محدود جغرافيايي اجراي طرح ازسوي دستگاه مجري و با نظارت و تاييد سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري است و در بخشنامه شــماره ۰۴۸7۵ مورخ ۳ اسفند ۲۸۳۱ تاكيد دارد كه تمام وزارتخانهها، موسسات و سازمانهاي دولتي موظفند پيش از اجراي پروژههاي بزرگ عمراني و در مرحله امكانســنجي و مكانيابي نسبت به انجام مطالعات تاريخيفرهنگي اقدام كنند و در طراحي و مكانيابي نتايج مطالعات ياد شده را رعايت كنند. همچنين در رديف (۱) بند الف ماده (۰۰۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اســالمي ايران تهيه و الحاق پيوست تخصصي ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري براي همهطرحهايتوسعهايبزرگومهمدرحوزههاي زيربنايي، توليدي و خدمات دستگاههاي موضوع ماده (۳) قانون تشكيل سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري مصوب ۳ دي ۲۸۳۱ براي تطبيق با اهداف و وظايف سازمان مذكور در سطوح ملي، منطقهاي، استاني و شهري تاكيد دارد. در اين راستا اين سازمان مخالفت خود را از انجام هرگونه ساختوساز در عرصه، حريم ميراث جهانيچغازنبيلومحوطهباستانيهفتتپهاعالم ميكند. لذا خواهشــمند است براي پاسداري و حفاظت از اين آثار ارزشمند جهاني و پيشگيري از اتفاقات ناخوشايند و بازتاب منفي در نزد افكار عمومي،دستورفرماييدنسبتبهبازنگريواصالح نقشه ۰۰۳ هكتاري منطقه آزاد شوش كه بخش بزرگي از عرصه و حريم تاريخي و محوطههاي باســتاني شوش بهويژه چغازنبيل و هفتتپه را دربرميگيرد، اقدام و اين دو اثر و عرصه و حريم آن از محدوده خارج شوند.»

مونسان يكشنبه هشتم بهمن نيز در نامهاي خطاب به عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، به او پيشــنهاد داد تا به جــاي طرح «تعويض پل روگذر شــوش – انديمشك و تبديل آن به زيرگذر»، از طرح كمربندي براي شهر تاريخي شوش استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.