نشست خبري دبير جشنواره فجر؛

Jahan e-Sanat - - News -

„اهالي„رسانه„همراهي„كنند„تا„يك„سالن„اختصاصي„ داشته„باشيم

داروغهزاده ادامه داد: براي رســانهها نيز براســاس ظرفيت موجود هم فعال پرديس ملت را در نظر گرفتيم و اينجا براي ما هم سختيهايي داشته اما تالش كرديم امكانات رفاهي را در نظر بگيريم و اميدوارم اهالي رســانه نيز همراهي كنند تا يك سالن اختصاصي داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.