دولتآبادي داستان و صدايش را اهدا كرد

Jahan e-Sanat - - News -

محمود دولتآبادي داستان «يك شــب ديگــر» از كتاب «بنيآدم» را گويا ميكند. اين داســتان صوتي در قالب يك تعامل فرهنگي با اپليكيشــن واوخــوان و موسســه خيريه ريشهها توليد شده و كليه عوايد حاصل از فــروش اين اثر بابت رسيدگيبهكودكانآسيبديدهزلزلهكرمانشاهدراختيارموسسه ريشهها قرار خواهد گرفت.

به گفته مدير اپليكيشن واوخوان، اين آغاز يك پويش فرهنگي براي حمايت از فعاليتهاي انساندوســتانه و پيوند فرهنگ و مسووليت است.

ماني هاشميان با تشكر از محمود دولتآبادي كه داستان و صداي خود را اهدا كرده و آغازگر اين پويش بوده است، اعالم كرد، بهزودي آثار ديگري با همكاري هنرمندان و اهل فرهنگ و ادبيات در قالب اين كمپين فرهنگي منتشر و رونمايي خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.